Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011

Đăng lúc: Thứ hai - 11/06/2012 10:07 - Người đăng bài viết: nhungdieugiandi
Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011

Trong năm 2011, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011; tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian thực hiện mức giá thuê địa điểm kinh doanh và điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty. Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp định kỳ, bất thường theo quy chế hoạt động của HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỢ LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1       Số:        /BC-HĐQT

 

1Lạng Sơn, ngày  06  tháng 6  năm 2012

 

 

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNĂM 2011

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

 

 
  1

 


          Hội đồng quản trị công ty có tổng số 05 thành viên, trong đó

          1. Ông: Phạm Văn Dũng         - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty;

          2. Ông: Phan Anh Tuấn- Phó chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc Công ty;

          3. Ông: Nguyễn Văn Hà- Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty;

          4. Bà: Nguyễn Thu Phương- Thành viên HĐQT, Tr' phòng Kinh doanh;

          5. Bà: Đinh Thị Hảo      - Thành viên HĐQT (cổ đông hộ kinh doanh);

          Căn cứ Luật Doanh nghiệp,Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định. HĐQT xin báo cáo trước các cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2011 với những nội dung sau:

          I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011

          1. Những vấn đề được HĐQT thảo luận và thông qua

          Trong năm 2011,các thành viên Hội đồng quản trị đã  tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ  chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011; tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian thực hiện mức giá thuê địa điểm kinh doanh và điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty. Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp định kỳ, bất thường theo quy chế hoạt động của HĐQT.

          Thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sát với tình hình thực tế. Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị nhằm định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ máy điều hành công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; những vấn đề chính đã được Hội đồng quản trị đưa ra bàn bạc, thống nhất thông qua gồm:

          - Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 biểu quyết thông qua.

          - Thông qua phương án điều chỉnh giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ thuộc Công ty quản lý.

          - Giải quyết một số vướng mắc của các cổ đông (thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát là hộ kinh doanh) đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

          - Giải quyết kiến nghị của các cổ đông là hộ kinh doanh tại Chợ Đông Kinh về việc áp dụng thời gian điều chỉnh giá cho thuê địa điểm kinh doanh, giải đáp những vướng mắc của các hộ kinh doanh tại Chợ Đông kinh để ổn định hoạt động của Chợ Đông Kinh.

          - Chỉ đạo Ban điều hành kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012.

          - Chuẩn bị nội dung, chương trình để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

          - Về yêu cầu của một số cổ đông tại Chợ Đông Kinh thông qua tổ chức hội Phụ nữ Chợ Đông Kinh về giữ nguyên vốn Điều lệ ban đầu của Công ty và khôi phục cổ phiếu quỹ đã hủy; Hội đồng quản trị đã đưa ra thảo luận và bàn giải pháp để giải quyết theo hướng khôi phục lại số cổ phiếu quỹ và điều chỉnh vốn điều lệ Công ty là: 23.431.200.000 đồng, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty quyết định.

          2. Kết quả giám sát hoạtđộng của Ban Giám đốc.

          Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên,HĐQT đã  chỉ đạo Ban Giám đốc xử  lý côngviệc  linh hoạtvàthực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011, nhất là việc xây dựng kế hoạch, lộ trình điều chỉnh tăng giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại các khu vực chợ do công ty quản lý theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 đã biểu quyết thông qua; tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Công ty gặp phải một số khó khăn, vì vậy Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo ban Giám đốc Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

          Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011 đạt:

-Tổng doanh thu:       15.243.401.664đ, đạt 105,9% so với kế hoạch.

Trong đó:

 Doanh thu dịch vụ chợ:12.274.183.364 đ, đạt 102,3% so với kế hoạch.

 Doanh thu tài chính:       1.747.680.502 đ, đạt 134,4% so với kế hoạch.

 Doanh thu khác:             1.221.537.798 đ, đạt 111,0% so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách NN:     2.191.704.005 đ, đạt 104,7% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế:     1.334.174.087đ, đạt 284,0% so với kế hoạch.

- Chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 3,5% so với kế hoạch.

          - Mức cổ tức ước đạt / cổ phần/ năm:          3,62 % đạt 181% so với kế hoạch

          3. Tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát

          3.1. Thực hiện chi trả thù lao năm 2011. Công ty tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thông qua.

          Tổng số tiền thù lao chi trong năm2011 là:153.600.000đồng.

          3.2. Dự toán tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012:

          Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, Hội đồng quản trị dự toán tổng số tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của năm 2012 là: 199.200.000 đồng.

          4. Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị:

          Do việc thuyên chuyển công tác của cán bộ trong công ty, đến tháng 11 năm 2010, 01 thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn đề nghị xin miễn nhiệm thành viên HĐQT (ông Lê Xuân Lô); HĐQT công ty đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 quyết định và bầu bổ sung bà Nguyễn Thu Phương, trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh công ty làm thành viên.

          Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011, Hội đồng quản trị tiến hành họp và phân công bổ sung nhiệm vụ cho các thành viên để triển khai thực hiện. Trong năm 2011, cơ bản các thành viên HĐQT đang tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

          Tháng 7 năm 2011, căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty, sau khi được sự nhất trí của Hội đồng quản trị, đã bổ nhiệm ông Phan Anh Tuấn, phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm trưởng phòng Tổ chức Hành chính giữ chức vụ phó Giám đốc Công ty.

          II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNGCỦAHĐQT NĂM2012:

          Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho, năm 2012HĐQTcông tysẽ thực hiện các công việc chính sau:

          1.Tổ chức thành công Đại hội cổ đông  thường niên năm 2012, đề xuất  trìnhĐại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

          2.Tổ  chức  các  phiên  họp  thường  kỳ  theo quy định hoặc bất thường khi cần thiết  để  thảo  luận,thông  qua  các  báo  cáo,  kế  hoạchsản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2012.

          3. Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằmchỉ  đạo  kịp  thời  có  hiệu  quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đôngthường niên 2012.

          4. Xây dựng định hướng phát triển công ty đến hết nhiệm kỳ (2014) và những năm tiếp theo nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng công ty phát triển mang tính ổn định và bền vững.

          5.Tổ chức các phiên họp với Ban Giám đốc khi cần thiết để giámsát hoạt động của bộ máy điều hành và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

          Với  những  định  hướng  nêu  trên,  trong  năm  2012  Hộiđồng quản trị  sẽ  tiếp  tục tích cựcchỉ đạo và giám  sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động  sản xuất kinh doanh củacông ty.

          Để hoàn  thành những mục  tiêu  chung, Hội đồng quản  trị Công  ty  cổ phầnchợ Lạng Sơn mong muốn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động trong Công ty./.

         

Nơi nhận

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ĐHĐCĐ Thường niên 2012 (B/C);

- Cổ đông nhà nước-SCIC (B/C);

- ĐD cổ đông dự Đại hội (B/C);

- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nhấn vào đây để tải xuống toàn văn


Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 696
  • Tháng hiện tại: 85450
  • Tổng lượt truy cập: 4032331