Báo cáo tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2011

Đăng lúc: Thứ hai - 11/06/2012 10:10 - Người đăng bài viết: nhungdieugiandi
Báo cáo tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2011

Báo cáo tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2011

Ban kiểm soát làm việc định kỳ theo quý, năm, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp toàn bộ mọi mặt hoạt động chính của Công ty. Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm và báo cáo kiểm toán của Công ty. Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã biểu quyết thông qua. Xem xét đánh giá quá trình hoạt động của Ban giám đốc, các phòng ban chuyên môn trong Công ty, trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2011 về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tham gia đầy đủ cùng các cuộc họp của Hội đồng quản trị, duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Thường xuyên trao đổi với nhau đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

  CÔNG TY CP CHỢ LẠNG SƠN                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

   Số……...BKS/CTCPC                                        

                                                                     Lạng Sơn ngày 06 tháng 06 năm 2012

 

 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011

 

 
  1

 Ban kiểm soát gồm 03 thành viên bao gồm
 

1- Bà: Lương Thị Thuý- Cán bộ phòng kế toán -Trưởng ban.

2- Ông: Nguyễn Mạnh Thắng - Cán bộ BQL Chợ Kỳ lừa -Thành viên.

3- Bà : Nguyễn Thị Hợp - Hộ kinh doanh -Thành viên.

Căn cứ luật doanh nghiệp. Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát; liên độ báo cáo tính từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2011 với các nội dung như sau:

I- Tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2011.

Ban kiểm soát làm việc định kỳ theo quý, năm, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp toàn bộ mọi mặt hoạt động chính của Công ty. Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm và báo cáo kiểm toán của Công ty.

Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã biểu quyết thông qua.

Xem xét đánh giá quá trình hoạt động của Ban giám đốc, các phòng ban chuyên môn trong Công ty, trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2011 về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tham gia đầy đủ cùng các cuộc họp của Hội đồng quản trị, duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Thường xuyên trao đổi với nhau đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

II- Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2011 Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty đúng điều lệ, đúng chức năng quyền hạn do luật doanh nghiệp quy định, đảm bảo hài hoà lợi ích cổ đông, nhà nước và người lao động. Duy trì họp thường xuyên liên tục để kịp thời giải quyết các công việc phát sinh của Công ty. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2011 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu bổ xung bà Nguyễn Thu Phương (Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) làm thành viên Hội đồng quản trị, do trong tháng 11/2010 có 01 cán bộ là thành viên HĐQT thuyên chuyển công tác. Hội đồng quản trị đã triệu tập họp và phân công công việc cho các thành viên để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2011.

Trong tháng 08/2011 Hội đồng quản trị đã giải quyết đơn yêu cầu “ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011” theo đơn yêu cầu ngày 18/07/2011 của nhóm cổ đông hộ kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình triển khai thực hiện việc điều chỉnh giá cho thuê địa điểm kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra giải pháp để giải quyết kiến nghị của các cổ đông hộ kinh doanh cho phù hợp với tình hình và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian thực hiện mức giá thuê địa điểm kinh doanh, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty.

Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất miễn thu tiền thuê địa điểm kinh doanh đối với các hộ kinh doanh tại sân phía tây chợ Đông kinh do ảnh hưởng bởi vụ hoả hoạn tối ngày 10/07/2010, với  thời gian đến hết 31/12/2012.

III- Tình hình hoạt động của ban giám đốc:

Ban giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị, triển khai kịp thời Nghị quyết HĐQT trong công tác quản lý và điều hành Công ty, Lãnh đạo Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra. Duy trì tốt các hoạt động về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, thực hiện đúng các chế độ của người lao động.

Thực hiện theo Nghị quyết HĐQT Ban giám đốc đã chỉ đạo việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 cho phù hợp với thực tế của Công ty.

Trong tháng 07/2011 do tình hình hoạt động của Công ty và được sự nhất trí của HĐQT đã bổ nhiệm thêm đồng chí Phan Anh Tuấn ( Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng phòng tổ chức hành chính) giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

IV- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

 

- Tổng doanh thu  đạt: 15.243.401.664 đồng so với KH bằng 105,9% .

Trong đó:

Doanh thu dịch vụ chợ: 12.274.183.364 đồng so với KH bằng 102,3%.

Doanh thu tài chính đạt:       1.747.680.502 đồng  so với KH bằng 134,4%.

Doanh thu khác đạt:             1.221.537.798 đồng so với KH bằng 111%.

- Tổng chi phí đạt:                13.434.834.484 đồng so với KH bằng 97,6%.

- Lợi nhuận sau thuế đạt:        1.334.174.087 đồng so với KH bằng 278 %.

- Nộp NSNN đạt:                    2.191.704.005 đồng so víi KH bằng 104,7%.

- Cổ tức bình quân đạt: 3,62%/ năm so với KH bằng 181%.

 

V- Thẩm định báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát tiến hành xem xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm đã được kiểm toán ngày 22/02/2012 do Công ty TNHH kiểm toán VAVO thực hiện. Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá về tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

VI- Đề xuất kiến nghị:

- Đề nghị Hội đồng quản trị có chủ trương chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch khảo sát nguồn thu lưu động và điều chỉnh mức khoán đối với các nguồn thu này cho sát với tình hình thực tế.

- Đề nghị các thành viên HĐQT tích cực tuyên truyền tới các cổ đông của Công ty về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, chủ trương của HĐQT, để các cổ đông biết và thực hiện.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thống nhất phương án về việc khôi phục cổ phiếu quỹ và điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty là 23.431.200.000 đồng.

 

                                             BAN KIỂM SOÁT C.TY CP CHỢ LẠNG SƠN

                                                                     TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 (B/C);

- HĐQT, BKS, SCIC (T/B);

- Ban GĐ Công ty;

- Lưu VT, BKS;

                                                                                     Lương Thị Thuý

 

Nhấn vào đây để tải về toàn văn


Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 879
  • Tháng hiện tại: 85633
  • Tổng lượt truy cập: 4032514