Đăng lúc: 28-03-2022 05:03:00 PM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo tài chính
Đăng lúc: 24-03-2021 08:20:02 PM | Đã xem: 1010 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Đăng lúc: 11-08-2020 08:14:17 PM | Đã xem: 1012 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

Đăng lúc: 13-03-2020 08:06:49 PM | Đã xem: 1473 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo tổng kết tài chính 2019

Báo cáo tổng kết tài chính 2019

Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ảnh đầy đủ thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các số liệu chính xác, công khai và đã đư¬ợc cơ quan kiểm toán thừa nhận theo báo cáo tài chính kiểm toán ngày 28 tháng 02 năm 2019.

Đăng lúc: 09-05-2019 11:48:00 PM | Đã xem: 606 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo tài chính
Báo cáo HĐQT 2018

Báo cáo HĐQT 2018

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Đăng lúc: 20-03-2019 09:00:25 PM | Đã xem: 1790 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Đăng lúc: 06-03-2019 08:33:31 PM | Đã xem: 1884 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo tổng kết kinh doanh 2017

Báo cáo tổng kết kinh doanh 2017

BÁO CÁO Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc: 22-02-2019 08:03:45 PM | Đã xem: 1761 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

BÁO CÁO Tổng kết công tác Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đăng lúc: 22-02-2019 08:02:06 PM | Đã xem: 1702 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo của HĐQT CTY CP Chợ Lạng Sơn

Báo cáo của HĐQT CTY CP Chợ Lạng Sơn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỢ LẠNG SƠN Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đăng lúc: 22-02-2019 07:58:50 PM | Đã xem: 1875 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2016

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông và đại diện nhóm cổ đông của Công ty (có danh sách kèm theo) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty.

Đăng lúc: 08-12-2016 02:30:02 PM | Đã xem: 1595 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Chương trình, Tài liệu Hội đồng Cổ đông 2015

Chương trình, Tài liệu Hội đồng Cổ đông 2015

Thời gian: Khai mạc vào hồi: 07 giờ 00', ngày 16 tháng 9 năm 2015. Ban tổ chức Đại hội đón tiếp cổ đông dự họp bắt đầu từ: 07giờ00'.

Đăng lúc: 01-09-2015 10:40:18 PM | Đã xem: 4945 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính , Nghị quyết HĐCĐ , Danh sách cổ đông
Báo cáo tổng kết tài chính năm 2013

Báo cáo tổng kết tài chính năm 2013

Năm 2013 Công ty đã tuân thủ chế độ quản lý kế toán theo Luật kế toán, Luật thuế và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2013 đã phản ảnh đầy đủ thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các số liệu chính xác, công khai và đã đư¬ợc cơ quan kiểm toán thừa nhận theo báo cáo tài chính kiểm toán ngày 18 tháng 03 năm 2014.

Đăng lúc: 23-04-2014 11:04:24 PM | Đã xem: 3000 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2013 và phương hướng 2014

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2013 và phương hướng 2014

Năm 2013 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung là có nhiều thuận lợi, tuy nhiên do ảnh hưởng của sự suy thoái nền kinh tế nên tình hình kinh doanh của bà con tại các chợ gặp nhiều khó khăn, sức mua xã hội giảm sút rõ rệt, lượng khách đến chợ cũng giảm mạnh ảnh hưởng một phần đến nguồn thu lưu động của công ty. Bên cạnh đó các yếu tố chi phí đầu vào trong năm đều tăng cao, tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2013 công ty đã cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch trên tất cả các chỉ tiêu chính như: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức...hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước; Duy trì ổn định hoạt động kinh doanh cho trên một nghìn hộ tại các chợ do công ty quản lý.

Đăng lúc: 23-04-2014 10:53:49 PM | Đã xem: 4497 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

HĐQT thường xuyên nhận được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, sự tạo điều kiện thuận lợi của các ban ngành chức năng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT đoàn kết, thống nhất cao và là những người thực sự có tâm huyết với môi trường hoạt động kinh doanh Chợ, trên từng cương vị được phân công, các thành viên HĐQT đã phát huy đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ trong hoạt động xây dựng và ban hành Nghị quyết cũng như trong việc kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

Đăng lúc: 23-04-2014 10:49:31 PM | Đã xem: 2514 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

Năm 2013 BKS đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ đại hội cổ đông thường niên, các quy định tại điều lệ của Công ty, pháp luật nhà nước và các quy chế, Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Công ty giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình tài chính, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, Ban kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đăng lúc: 23-04-2014 10:44:12 PM | Đã xem: 1984 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo tổng kết công tác kinh doanh 2012

Báo cáo tổng kết công tác kinh doanh 2012

Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua ngày 26/6/2012, qua một năm hoạt động Công ty đã đạt được kết quả trên tất cả các lĩnh vực như sau:

Đăng lúc: 14-06-2013 01:21:00 PM | Đã xem: 3358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo tổng kết tài chính năm 2012

Báo cáo tổng kết tài chính năm 2012

Năm 2012 Công ty đã tuân thủ chế độ quản lý kế toán theo Luật kế toán, Luật thuế và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2012 đã phản ảnh đầy đủ thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các số liệu chính xác, công khai và đã đư¬ợc cơ quan kiểm toán thừa nhận theo báo cáo tài chính kiểm toán ngày 21 tháng 02 năm 2013.

Đăng lúc: 14-06-2013 01:12:00 PM | Đã xem: 3529 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011

Năm 2011 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung là có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn phải đối mặt, phức tạp nhất là vấn đề quản trị công ty mà tập trung chủ yếu giải quyết quyền lợi của nhóm cổ đông các hộ kinh doanh. Bên cạnh đó các yếu tố chi phí đầu vào trong năm đều tăng cao, tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2011 công ty đã cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch trên tất cả các chỉ tiêu chính như: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức...hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước

Đăng lúc: 11-06-2012 10:12:00 AM | Đã xem: 3805 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Báo cáo tài chính
1, 2  Trang sau 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 1088
  • Tháng hiện tại: 19987
  • Tổng lượt truy cập: 4638371