Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

Đăng lúc: Thứ tư - 23/04/2014 22:44 - Người đăng bài viết: chodk
Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

Năm 2013 BKS đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ đại hội cổ đông thường niên, các quy định tại điều lệ của Công ty, pháp luật nhà nước và các quy chế, Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Công ty giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình tài chính, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, Ban kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm trong quá trình sản xuất kinh doanh.

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Căn cứ luật doanh nghiệp. Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

 Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán VACO lập ngày 18/03/2014 cho niên độ báo cáo tính từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013.

Căn cứ vào việc thẩm định, kiểm soát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động về tài chính tại Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn trong năm 2013 như sau:

+ Hoạt động của ban kiểm soát năm 2013.

+ Kết quả giám sát của HĐQT, Ban giám đốc năm 2013.

+ Kết quả giám sát, đánh giá báo báo tài chính của Công ty năm 2013.

+ Kiến nghị của Ban kiểm soát.

I- Hoạt động của ban kiểm soát năm 2013.

Hiện tại Ban kiểm soát đang hoạt động gồm 03 thành viên:

1- Bà: Lương Thị Thuý - Cán bộ phòng kế toán -Trưởng ban.

2- Ông: Nguyễn Mạnh Thắng - Cán bộ BQLDV Chợ Đông Kinh -Thành viên.

3- Bà : Nguyễn Thị Hợp - Đại diện hộ kinh doanh - Thành viên.

Ban kiểm soát làm việc định kỳ theo quý, năm, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp toàn bộ mọi mặt hoạt động chính của Công ty.

Năm 2013 BKS đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ đại hội cổ đông thường niên, các quy định tại điều lệ của Công ty, pháp luật nhà nước và các quy chế, Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Công ty giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình tài chính, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, Ban kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm trong quá trình sản xuất kinh doanh.

BKS đã tham gia đầy đủ cùng các cuộc họp của Hội đồng quản trị, duy trì thường xuyên việc kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty. Thường xuyên trao đổi với nhau đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

II- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm. Các thành viên của HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời trong năm qua. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nghị quyết của HĐQT được triển khai đầy đủ, nghiêm túc. Các chỉ tiêu tài chính đã được biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, cổ tức năm 2013 đạt 3,35% tăng 111,67% so với kế hoạch.

Năm 2013 Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty đúng điều lệ, đúng chức năng quyền hạn do luật doanh nghiệp quy định, đảm bảo hài hoà lợi ích cổ đông, nhà nước và người lao động. Duy trì họp thường xuyên liên tục để kịp thời giải quyết các công việc phát sinh của Công ty. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã có chủ trương giao cho chuyên môn có thẩm quyền xem xét tiếp tục hỗ trợ cho các hộ kinh doanh tại sân phía tây chợ Đông kinh do ảnh hưởng bởi vụ hoả hoạn tối ngày 10/07/2010. Thời gian hỗ trợ bằng hình thức miễn tiền thuê địa điểm kinh doanh với thời gian là 05 năm được tính từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2017.

Kết quả giám sát hoạt động của ban giám đốc:

Cùng với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và người lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

          Các quyết định của HĐQT Ban giám đốc đưa ra đúng trình tự quy định, phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

Năm 2013 với tình hình kinh tế rất khó khăn nhưng Ban giám đốc Công ty đã vượt qua khó khăn để điều hành mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị trong công tác quản lý và điều hành bộ máy của Công ty, đã nỗ lực lãnh đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 đã đề ra. Công tác tài chính của Công ty đã được thực hiện nghiêm túc đúng quy định của nhà nước. Duy trì tốt các hoạt động về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, thực hiện đúng các chế độ của người lao động. Hàng năm đều quan tâm và hỗ trợ đến công tác đoàn thể, các chi hội phụ nữ của các chợ trực thuộc Công ty.

III- Kết quả giám sát, đánh giá báo báo tài chính của Công ty năm 2013.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2013 kết thúc 31/12/2013 thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu chính của kết quả SXKD năm 2013.

Số TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch

năm 2013

Thực hiện

năm 2013

So sánh TH/KH (%)

1

Tổng doanh thu

17.180.000.000

17.444.621.525

101,54

 

Trong đó: - Doanh thu DV chợ

14.300.000.000

14.276.840.716

99,83

 

- Doanh thu tài chính, điện nước, thu khác

2.880.000.000

3.167.780.809

109,9

2

Tổng chi phí

15.586.000.000

15.376.044.123

98,65

3

Nộp ngân sách nhà nước

2.340.000.000

2.281.311.722

97,48

4

Lợi nhuận sau thuế

1.196.000.000

1.551.358.479

129,68

5

Cổ tức bình quân (% năm)

3%

3,35%

111,67

6

Tổng quỹ lương

7.550.000.000

7.703.298.000

102

7

Tổng số lao động

128LĐ

129LĐ

100,8

8

Tiền lương BQ/ng/tháng

4.622.000

5.002.000

108,2

9

Thu nhập BQ/ng/tháng

5.100.000

5.739.000

112,5

Báo cáo tài chính hàng quý và năm 2013 đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán VACO lập ngày 18/03/2014. Phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bầy theo các mẫu báo cáo được quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính.

Báo các đã phản ánh trung thực hợp lý, chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013. Phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.

Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.

Năm 2013 Công ty đã thực hiện kiểm toán kết quả kiểm toán ghi nhận báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh chính xác, trung thực về tình hình tài chính của Công ty. Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá về tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

IV- Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát:

          Các thành viên trong Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc. Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

          - Đề nghị HĐQT xem xét việc khôi phục cổ phiếu quỹ chưa được thực hiện, vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm hiện nay vẫn là 22.885.400.000đ.

          - Đề nghị HĐQT xem xét chỉ đạo chuyên môn khai thác triệt để các nguồn thu tại các chợ để tăng hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp.

- Đề nghị các thành viên HĐQT tích cực tuyên truyền tới các cổ đông của Công ty về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, chủ trương của HĐQT, để các cổ đông biết và thực hiện.

 

BAN KIỂM SOÁT C.TY CP CHỢ LẠNG SƠN

TRƯỞNG BAN

Lương Thị Thuý

- Nhấn vào đây để tải về toàn văn báo cáo


Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh
Từ khóa:

sản xuất, kinh doanh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 822
  • Tháng hiện tại: 85576
  • Tổng lượt truy cập: 4032457