Báo cáo tổng kết tài chính năm 2011

Đăng lúc: Thứ hai - 11/06/2012 10:00 - Người đăng bài viết: nhungdieugiandi
Báo cáo tổng kết tài chính năm 2011

Báo cáo tổng kết tài chính năm 2011

Năm 2011 Công ty đã tuân thủ chế độ quản lý kế toán theo Luật kế toán, Luật thuế và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2011 đã phản ảnh đầy đủ thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các số liệu chính xác, công khai và đã đư¬ợc cơ quan kiểm toán thừa nhận theo báo cáo tài chính kiểm toán ngày 22 tháng 02 năm 2012.

BÁO CÁO

TỔNG KẾT TÀI CHÍNH NĂM 2011

 
   

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/ QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội n­ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tr­ưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản ban hành quy chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp, các Thông tư hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 củaQuốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10, ngày 29/11/2006và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2011của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn (gọi tắt là Công ty) đã đư­ợc kiểm toán ngày 22/02/2012do Công ty TNHH kiểm toán VACO là công ty kiểm toán đã được Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm ýết. Công ty xây dựng báo cáo tổng kết tài chính năm 2011với các  nội dung chính như sau:

1-Tình hình chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, chế độ kế toán:

Năm 2011Công ty đã tuân thủ chế độ quản lý kế toán theo Luật kế toán, Luật thuế và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2011đã phản ảnh đầy đủ  thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các số liệu chính xác, công khai và đã đư­ợc cơ quan kiểm toán thừa nhận theo báo cáo tài chính kiểm toán ngày 22tháng 02 năm 2012.

2-Tình hình chấp hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông th­ường niên và Nghị quyết của hội đồng quản trị:

Công tác quản lý tài chính của Công ty đã  thực hiện theo Nghị quyết của đại hội cổ đông th­ường niên ngày 18/4/2011 và sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  số 244 NQ-ĐHCĐ ngày 22/12/2011.Thực hiện Nghị quyết của hội đồng quản trị đã đề ra trong năm với phương châm thực sự tiết kiệm, hợp lý, công khai và minh bạch.

3-Tình hình thực hiện kinh doanh và tài chính năm 2011:

Công ty báo cáo trư­ớc các cổ đông về các chỉ tiêu tài chính năm 2011đã được kiểm toán như­  sau: (có biểu số liệu  01 kèm theo).

Năm 2011kinh doanh của công ty tiếp tục được ổn định; quản lý tốt tài sản - nguồn vốn, bảo toàn vốn kinh doanh, cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Kết quả các chỉ tiêu chính năm 2011như sau:

Tổng doanh thu đạt 15.243.401.664 đồng đạt 105,86 % so với kế hoạch, tăng 13,74 %  so với năm 2010

Tổng chi phí 13.434.834.484 đồng đạt 97,64 % so với kế hoạch, tăng 16,13% so với năm 2010

 Lợi nhuận sau thuế 1.334.174.087 đồng đạt 277,95 %so với kế hoạch, giảm 1,35 % so với năm 2010

Nộp ngân sách 2.191.704.005 đồng  bằng 104,67% so với kế hoạch, giảm  11,67 % so với năm 2010

Lợi tức cổ đông 829.465.383 đồng bằng 181% so với kế hoạch, giảm 1,98%so với năm 2010

*Một nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh dẫn làm giảm mức cổ tức của năm 2011 là: doanh thu dịch vụ chợ tăng 2,28 % so với kế hoạch.Chi phí phục vụ kinh doanh tăng 16,13% so với năm 2010 như: tiền lương và các loại bảo hiểm tăng do điều chỉnh mức lương tối thiểu theo Nghị định của Chính phủ tăng 27,15 % ; chi phí vệ sinh- bảo vệ môi trường tăng 17,89 %;  tiền thuê đất tăng 11,94%.

Trong năm 2011 để ổn định tình hình kinh doanh, ổn định cuộc sống đối với các hộ kinh doanh tại nơi xẩy ra hoả hoạn tháng 7/2010 HĐQT đã xem xét không thu tiền thuê địa điểm kinh doanh đối với bà con với thời hạn là một năm từ tháng 10 năm 2010.

Tuy giá cả chi phí phục vụ kinh doanh tăng cao nhưng trong quá trình tổ chức kinh doanh Công ty bám sát vào kế hoạch chi phí trong năm để thực hiện, do đó chỉ tiêu chi phí trong năm được tiết kiệm và giảm so với kế hoạch. Nhìn chung năm 2011 công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh doanh của công ty được ổn định, cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh.

Theo quy định năm 2011 Công ty được gia hạn nộp thuế TNDN theo quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc gia hạn nộp thuế TNDN của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011 và được giảm thuế TNDN theo Thông tư số 154/2001/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, theo quy định Công ty được giảm thuế TNDN năm 2011 là 1.654.758 đồng.

Năm 2011 Công ty đã lập trang thông tin điện tử website theo quy định của Uỷ ban chứng khoán nhà nước với tên miền là wwchođong kinh.com.vn. Công ty đã đăng tải kịp thời những thông tin cần liên quan đến hoạt động của Công ty  trên website

4-Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2011:

          Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ theo quy định hiện hành của nhà nư­ớc đã được Đại hội thông qua và theo quy định tại Điều lệ Công ty phần lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập các quỹ là 829.465.383 đồng tương đương  mức cổ tức  bình quân năm 3,62% sẽ trả cho các cổ đông trên cơ sở  số cổ phần mà các cổ đông đang nắm giữ ( có biểu số liệu 02: phương án phân phối lợi nhuận kèm theo).

Theo Quy chế tạm thời số 226/QC-CTCPC ngày 25/10/2008 của Công ty thời gian trả cổ tức được tính theo tháng: Cổ tức cả năm được trả cho các cổ đông có họ tên và số vốn góp trong sổ danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2011, thời gian tính chia cổ tức 12 tháng kể từ ngày  01/01/2011 đến ngày 31/12/2011.

Thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân các cổ đông khi nhận cổ tức sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho  nhà nước thông qua công ty (là đơn vị chi trả thu nhập sẽ thu hộ cơ quan thuế), mức thuế suất 5% trên số lợi tức được chia (trừ đối tượng  góp vốn cổ phần là các tổ chức) nhưng theo Thông tư số 154/2001/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân: miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức mà cá nhân thực nhận từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2011 do đầu tư góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp. Tuy nhiêntheo Công văn số 3085/TCT-TNCN ngày16/8/2010 của Tổng cục thuế v/v xác định thu nhập miễn thuế TNCN: do có một số cổ đông chưa nhận cổ tức  của những năm trước nên cổ tức của các năm phát sinh từ năm 2009 trở về trước mà nhận sau ngày 01/7/2010 sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

5- Hình thức, thời gian trả cổ tức:

           Qua báo cáo tình hình tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn các cổ đông đã năm đ­ược toàn bộ thông tin về số cổ tức từ ngày  01/01/2011 đến ngày 31/12/2011, theo dự kiến của Công ty sẽ thanh toán hết toàn bộ cổ tức hiện có cho các cổ đông bằng tiền mặt, riêng số  cổ tức của cổ đông nhà nước đươc trả qua ngân hàng. Thời gian trả cổ tức dự kiến nh­ư sau:

*Đối với các cổ đông có đầy đủ thủ tục có chứng minh thư­  nhân dân, số cổ phần cổ đông đang giữ và chữ ký trùng khớp  với sổ cổ đông và số vốn góp trong sổ danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính là ngày 31/12/2011. Thời gian trả cổ tức như­  sau:

- Ngày 16/7/2012 trả cổ tức cho các cổ đông đang kinh doanh taị tầng I và sân chợ Đông kinh.

- Ngày 17/7 /2012 trả cổ tức cho các cổ đông đang kinh doanh taị tầng II và tầng III chợ Đông kinh.

- Ngày 18/7/2012 trả cổ tức cho các cổ đông đang kinh doanh taị chợ Kỳ Lừa và chợ Chi Lăng

 

Nhấn vào đây để tải toàn bộ văn bản và xem chi tiết


Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 770
  • Tháng hiện tại: 85524
  • Tổng lượt truy cập: 4032405