Báo cáo tổng kết tài chính năm 2012

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/06/2013 13:12 - Người đăng bài viết: chodk
Báo cáo tổng kết tài chính năm 2012

Báo cáo tổng kết tài chính năm 2012

Năm 2012 Công ty đã tuân thủ chế độ quản lý kế toán theo Luật kế toán, Luật thuế và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2012 đã phản ảnh đầy đủ thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các số liệu chính xác, công khai và đã đư¬ợc cơ quan kiểm toán thừa nhận theo báo cáo tài chính kiểm toán ngày 21 tháng 02 năm 2013.

BÁO CÁO

TỔNG KẾT TÀI CHÍNH NĂM 2012

 

 
  1

 


Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/ QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội n­ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tr­ưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản ban hành quy chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp, các Thông tư hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 củaQuốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10, ngày 29/11/2006và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2012của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn (gọi tắt là Công ty) đã đư­ợc kiểm toán ngày 21/02/2013do Công ty TNHH kiểm toán VACO là công ty kiểm toán đã được Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm ýết. Công ty xây dựng báo cáo tổng kết tài chính năm 2012với các  nội dung chính như sau:

1- Tình hình chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, chế độ kế toán:

Năm 2012Công ty đã tuân thủ chế độ quản lý kế toán theo Luật kế toán, Luật thuế và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2012đã phản ảnh đầy đủ  thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các số liệu chính xác, công khai và đã đư­ợc cơ quan kiểm toán thừa nhận theo báo cáo tài chính kiểm toán ngày 21tháng 02 năm 2013.

2-Tình hình chấp hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông th­ường niên và Nghị quyết của hội đồng quản trị:

Công tác quản lý tài chính của Công ty đã  thực hiện theo Nghị quyết của đại hội cổ đông th­ường niên ngày 26/6/2012.Thực hiện Nghị quyết của hội đồng quản trị đã đề ra trong năm với phương châm thực sự tiết kiệm, hợp lý, công khai và minh bạch.

3- Tình hình thực hiện kinh doanh và tài chính năm 2012:        

Công ty báo cáo trư­ớc các cổ đông về các chỉ tiêu tài chính năm 2012đã được kiểm toán như­  sau: (có biểu số liệu  01 kèm theo).

Năm 2012 trong bối cảnh kinh doanh không thuận lợi với nhiều thách thức đến từ những khó khăn của suy thoái kinh tế, nhưng với sự nỗ lực công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả các chỉ tiêu chính năm 2012  như sau:

Tổng doanh thu đạt 18.319.468.335 đồng đạt 105,59% so với kế hoạch, tăng 20,18%  so với năm 2011

Tổng chi phí 14.344.216.587 đồng đạt 91,66% so với kế hoạch, tăng 6,77% so với năm 2011

 Lợi nhuận sau thuế 3.081.424.216 đồng đạt 241,68%so với kế hoạch, tăng 130,96% so với năm 2011

Nộp ngân sách 2.778.247.609 đồng  bằng 112,48% so với kế hoạch, tăng  26,76% so với năm 2011

Lợi tức cổ đông 2.134.142.260 đồng bằng 248,67% so với kế hoạch, tăng 157,29% so với năm 2011

* Các nguyên nhân làm tăng kết quả kinh doanh và tăng mức cổ tức mà Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/6/2012 đã đề ra:

Trong năm tổng doanh thu tăng 5,59% so với kế hoạc, trong đó: doanh thu khác (điện, nước, thu khác) tăng 27,81% và doanh thu tài chính tăng 26,89%.

Tổng chi phí phục vụ kinh doanh giảm 8,34% so với kế hoạch, trong đó: chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch chưa thực hiện giảm 61,49%.

Tuy giá cả chi phí phục vụ kinh doanh tăng cao nhưng trong quá trình tổ chức kinh doanh Công ty bám sát vào kế hoạch chi phí trong năm để thực hiện, do đó chỉ tiêu chi phí trong năm được tiết kiệm và giảm so với kế hoạch.

Theo quy định năm 2012 Công ty được giảm thuế TNDN theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, theo đó Công ty được giảm thuế TNDN năm 2012 là 138.343.656 đồng.

4- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2012:

          Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ theo quy định hiện hành của nhà nư­ớc đã được Đại hội thông qua và theo quy định tại Điều lệ Công ty, phần lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập các quỹ là 2.134.142.260 đồng tương đương  mức cổ tức  bình quân năm 9,325% sẽ trả cho các cổ đông trên cơ sở  số cổ phần mà các cổ đông đang nắm giữ ( có biểu số liệu 02: phương án phân phối lợi nhuận kèm theo).

Theo Quy chế số 226/QC-CTCPC ngày 25/10/2008 của Công ty thời gian trả cổ tức được tính theo tháng: Cổ tức cả năm được trả cho các cổ đông có họ tên và số vốn góp trong sổ danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2012, thời gian tính chia cổ tức 12 tháng kể từ ngày  01/01/2012 đến ngày 31/12/2012.

Thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân các cổ đông khi nhận cổ tức sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho  nhà nước thông qua công ty (là đơn vị chi trả thu nhập sẽ thu hộ cơ quan thuế), mức thuế suất 5% trên số lợi tức được chia (trừ đối tượng  góp vốn cổ phần là các tổ chức).

Theo Công văn số 3085/TCT-TNCN ngày 16/8/2010 của Tổng cục thuế v/v xác định thu nhập miễn thuế TNCN: do có một số cổ đông chưa nhận cổ tức  của những năm trước nên cổ tức của các năm phát sinh từ năm 2009 trở về trước mà nhận sau ngày 01/7/2010 sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

5- Hình thức, thời gian trả cổ tức:

           Qua báo cáo tình hình tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn các cổ đông đã năm đ­ược toàn bộ thông tin về số cổ tức từ ngày  01/01/2012 đến ngày 31/12/2012, theo dự kiến của Công ty sẽ thanh toán hết toàn bộ cổ tức hiện có cho các cổ đông bằng tiền mặt, riêng số  cổ tức của cổ đông nhà nước đươc trả qua ngân hàng. Thời gian trả cổ tức dự kiến nh­ư sau:

* Đối với các cổ đông có đầy đủ thủ tục có chứng minh thư­  nhân dân, số cổ phần cổ đông đang giữ và chữ ký trùng khớp  với sổ cổ đông và số vốn góp trong sổ danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính là ngày 31/12/2012. Thời gian trả cổ tức như­  sau:

- Ngày 22/7/2013 trả cổ tức cho các cổ đông đang kinh doanh tại tầng I và sân chợ Đông kinh.

- Ngày 23/7 /2013 trả cổ tức cho các cổ đông đang kinh doanh tại tầng II và tầng III chợ Đông kinh.

- Ngày 24/7/2013 trả cổ tức cho các cổ đông đang kinh doanh tại chợ Kỳ Lừa và chợ Chi Lăng

- Ngày 25/7/2013 trả cổ tức cho các cổ đông đang kinh doanh tại khu Bờ Sông, CBCNV Công ty và bên ngoài.

* Theo Quy chế của Công ty về việc trả cổ tức: các cổ đông có cổ phiếu bị mất, thiếu, rách, nhòe... cũng được nhận cổ tức (kể cả cổ tức của những năm trước chưa nhận), nhưng các cổ đông phải có cam kết bằng văn bản theo mẫu của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tranh chấp phát sinh, khiếu nại, khiếu kiện từ việc nhận cổ tức, có chứng minh thư­  nhân dân và chữ ký trùng khớp  với sổ cổ đông. Ngày trả cổ tức cho các cổ đông này dự kiến ngày 26/7/2013

*Đối với các cổ đông tự chuyển như­ợng cổ phần cho nhau và các cổ đông đang có tranh chấp về cổ phiếu đã có đơn trình với Công ty: Công ty sẽ  không trả cổ tức đợt này, cổ tức hàng năm của số cổ phần này công ty giữ  hộ (không tính lãi).

6- Chuyển nhượng cổ phần năm 2013:

          Theo Quy chế số 226/QC-CTCPC ngày 25/10/2008 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn về việc chuyển như­ợng cổ phần và trả cổ tức của cổ đông thuộc Công ty tại điều 2 của quy chế quy định "Mọi thủ tục chuyển nhượng phải thông qua Công ty". Công ty dự kiến thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần năm 2012 vào ngày 29/7/2013 .

7- Dự kiến tình hình tài chính năm 2013:

          Năm 2013 sẽ có nhiều biến động về giá cả các yếu tố chi phí đầu vào của SXKD đều tăng, chi phí các loại bảo hiểm của người lao động tăng do điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định của Chính phủ, đặc biệt giá thuê đất của Công ty năm 2013 cũng tăng theo quy định mới của Nhà nước. Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm do Nhà nước điều chỉnh mức lãi suất tiền gửi giảm..Tuy Công ty đã có những giải pháp nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí một cách tiết kiệm hợp lý, nhưng trong quá trình tổ chức kinh doanh của Công ty sẽ gặp không ít khó khăn do tổng chi phí tăng.        

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo quản lý của Hội đồng quản trị bên cạnh sự kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát của Công ty, báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, các thông tin về tài chính cập nhật đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác tài chính năm 2012 của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2013./.

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ TOÀN VĂN


Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 876
  • Tháng hiện tại: 85630
  • Tổng lượt truy cập: 4032511