Danh sách cổ đông năm 2011

Đăng lúc: Thứ năm - 26/05/2011 15:55 - Người đăng bài viết: chodk
Danh sách cổ đông năm 2011
Danh sách cổ đông năm 2011

Danh sách cổ đông năm 2011

Thông tin cổ đông và quản trị Công ty.

          1. Hội đồng quản trị tổng số 05 thành viên.

                   Ông Phạm Văn Dũng              - Chủ tịch HĐQT.

                   Ông Phan Anh Tuấn               - Phó chủ tịch HĐQT.

                   Ông Nguyễn Văn Hà               - Thành viên HĐQT.

                   Bà Nguyễn Thu Phương          - Thành viên HĐQT.

                   Bà Đinh Thị Hảo                     - Thành viên HĐQT

          Trong tổng số 05 thành viên HĐQT:

          - Có 04 thành viên HĐQT tham gia vào bộ máy điều hành của Công ty (là người lao động tại Công ty);

          - Có 03 thành viên HĐQT là người đại diện vốn của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ông Phạm Văn Dũng; Ông Phan Anh Tuấn; Ông Nguyễn Văn Hà).

          - Có 01 thành viên không tham gia vào bộ máy điều hành (là đại diện của các cổ đông hộ kinh doanh góp vốn vào doanh nghiệp)

          2. Ban kiểm soát tổng số 03 thành viên.

                   Bà Lương Thị Thuý                 - Trưởng Ban Kiểm soát.

                   Ông Nguyễn Mạnh Thắng       - Thành viên Ban kiểm soát.

                   Bà Nguyễn Thị Hợp                - Thành viên Ban kiểm soát

          Trong tổng sô 03 thành viên BKS:

          - Có 02 thnàh viên là người lao động tại Công ty.

          - Có 01 thành viên không tham gia vào bộ máy điều hành (là đại diện của các cổ đông hộ kinh doanh góp vốn vào danh nghiệp).

          Hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty.

          3. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát:

                   - Chủ tịch HĐQT:          2.000.000 đồng/tháng.

                   - Phó chủ tịch HĐQT:    1.800.000 đồng/tháng.

                   - Thành viên HĐQT:      1.600.000 đồng/người/tháng.

                   - Trưởng Ban KS:          1.600.000 đồng/ tháng.

                   - Thành viên Ban KS:    1.300.000 đồng/người/tháng.

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông.

Số

Họ và tên

Dân

Giới

Số

Chứng minh thư nhân dân

Giá trị cổ phần

 

TT

 

tộc

tính

Quầy

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

S.lg

Giá trị

1

Vốn nhà nước

 

 

 

 

 

 

        162,693

          16,269,300,000

 

CBCNV

 

 

 

 

 

 

          19,615

            1,961,500,000

2

Phạm Văn Dũng

Kinh

Nam

 

O80962101

 5/5/1999

LS

45

                   4,500,000

3

Nguyễn Văn Hà

Kinh

Nam

 

O80953767

10/2/1999

LS

500

                 50,000,000

4

Nguyễn Thị Ngọc Én

Kinh

Nữ

 

O80768637

10/6/20036

LS

500

                 50,000,000

5

Phan Anh Tuấn

Kinh

Nam

 

O80773817

20/2/2003

LS

308

                 30,800,000

6

Hà Phúc Hải

Tày

Nam

 

O80827537

5/7/1991

LS

413

                 41,300,000

7

Lý Thị Đợi

Tày

Nữ

 

O80608799

2/12/1979

LS

230

                 23,000,000

8

Nông Thị Hòa

Tày

Nữ

 

O80977507

22/12/1990

LS

155

                 15,500,000

9

Đào Minh Hằng

Kinh

Nữ

 

O80773592

19/8/1980

LS

190

                 19,000,000

10

Lê Thị Phương Lan

Kinh

Nữ

 

O80960268

7/10/1995

LS

343

                 34,300,000

11

Lương Thanh Hưng

Tày

Nam

 

O80956134

26/7/1995

LS

75

                   7,500,000

12

Lương Thị Thúy

Tày

Nữ

 

O80993252

8/12/1997

LS

75

                   7,500,000

13

Nguyễn Thu Phương

Kinh

Nữ

 

O80964296

12/4/1994

LS

160

                 16,000,000

14

Trần Văn Quyền

Kinh

Nam

 

141889399

20/4/1996

HH

76

                   7,600,000

15

Nguyễn Thị hòa

Kinh

Nữ

 

080986214

17/7/2003

LS

30

                   3,000,000

16

Trần Văn Hoan

Kinh

Nam

 

O80977736

6/3/2003

LS

500

                 50,000,000

17

ChuVăn Thắng

Kinh

Nam

 

O70927555

14/07/1993

LS

400

                 40,000,000

18

Bế Chí Linh

Tày

Nam

 

O80768652

 

LS

418

                 41,800,000

19

Cao Trọng Lập

Kinh

Nam

 

O80977871

10/8/1991

LS

177

                 17,700,000

20

Phạm Thị Mai

Kinh

Nữ

 

O80950042

10/5/1990

LS

25

                   2,500,000

21

Hoàng Ngọc Nghĩa

Tày

Nam

 

O80961508

15/04/1995

LS

91

                   9,100,000

22

Nguyễn Đình Minh

Kinh

Nam

 

O80979467

13/6/1995

LS

133

                 13,300,000

23

Trần Tiến Sai

Kinh

Nam

 

O80993081

17/10/1997

LS

388

    38,800,000

24

Ma Thái Học

Tày

Nam

 

O80992913

27/01/1999

LS

223

                 22,300,000

25

Đỗ Viết Lượng

Kinh

Nam

 

082198315

29/4/2009

LS

183

                 18,300,000

26

Đing Văn Vương

Kinh

Nam

 

O81066679

12/4/2002

LS

100

                 10,000,000

27

ChuVăn Vạt

Nùng

Nam

 

O80889181

9/5/2003

LS

208

                 20,800,000

28

Cao Minh Hà

Kinh

Nam

 

120954411

25/10/1985

HB

51

                   5,100,000

29

Hoàng Văn Cương

Nùng

Nam

 

O80992880

29/6/2004

LS

190

                 19,000,000

30

Cao Hữu Bách

Kinh

Nam

 

O82019081

16/07/2004

LS

148

                 14,800,000

31

Đàm Việt Lợi

Tày

Nam

 

082153261

19/12/2007

LS

143

                 14,300,000

32

Đặng Thành Công

 

Nam

 

O81024074

25/4/2002

LS

50

                   5,000,000

33

Hoàng Doãn Thức

Tày

Nam

 

O81062704

24/03/1999

LS

77

                   7,700,000

34

Hoàng Đức Độ

Nùng

Nam

 

O81064356

17/01/2003

LS

131

                 13,100,000

35

Nguyễn Ngọc Tuấn

Kinh

Nam

 

O80960062

21/6/2007

LS

337

                 33,700,000

36

Đỗ Văn Thọ

Kinh

Nam

 

O81029967

26/03/2002

LS

67

                   6,700,000

37

Hà Anh Tuấn

Nùng

Nam

 

O80966307

O3/11/1994

LS

118

                 11,800,000

38

Hoàng Văn Phong

Tày

Nam

 

O80814742

29/07/1986

LS

448

                 44,800,000

39

Nguyễn mạnh Thắng

Kinh

Nam

 

O80884682

9/5/2002

LS

382

                 38,200,000

40

Nguyễn Mạnh Đức

Kinh

Nam

 

O80984740

 16/7/19797

LS

70

                   7,000,000

41

Nguyễn thị Hương

Kinh

Nữ

 

O80914631

7/12/1987

LS

348

                 34,800,000

42

Phạm Thị Ngân

Kinh

Nữ

 

O81039659

29/03/2002

LS

132

                 13,200,000

43

Nông Thị Thêm

Nùng

Nữ

 

O80914424

1/12/1989

LS

190

                 19,000,000

44

Lương Thị Hồng Diệp

Tày

Nữ

 

O80965332

18/3/1999

LS

40

                   4,000,000

45

Nguyễn thị Loan (Thơm)

Kinh

Nữ

 

O80956108

17/6/2003

LS

62

                   6,200,000

46

Lương Thị Thanh

Tày

Nữ

 

O80926578

 10/7/1996

LS

61

                   6,100,000

47

Trần Hải Trung

Kinh

Nam

 

O81064097

15/11/2002

LS

188

                 18,800,000

48

Nguyễn Đức Lâm

Kinh

Nam

 

O80977737

17/5/1991

LS

208

                 20,800,000

49

Trần Văn Khang

Kinh

Nam

 

151024785

2/4/1987

TB

173

                 17,300,000

50

Vũ Đức Hợi

Kinh

Nam

 

O81057175

21/3/2000

LS

76

                   7,600,000

51

Nguyễn Đức Thành

Kinh

Nam

 

O81045320

29/7/2003

LS

25

                   2,500,000

52

Nguyễn Minh Tiến

Kinh

Nam

 

O80960463

22/11/2000

LS

300

  30,000,000

53

Nguyễn văn Dũng

Kinh

Nam

 

080769278

5/11/1982

LS

160

                 16,000,000

54

Nông Thị Phương

Nùng

Nữ

 

O80739759

6/6/2001

LS

235

                 23,500,000

55

Lương Thị Phương

Tày

Nữ

 

O81026938

 10/6/2004

LS

75

                   7,500,000

56

Nguyễn văn Hương (A)

Kinh

Nam

 

O80986556

14/12/1999

LS

539

                 53,900,000

57

Nguyễn Văn Hương (B)

Kinh

Nam

 

O81003443

9/8/2002

LS

65

                   6,500,000

58

Nguyễn Văn Thắng

Kinh

Nam

 

121337285

 26/6/2002

HB

50

                   5,000,000

59

Thiều Quang Bình

Kinh

Nam

 

145310142

22/10/2008

LS

69

                   6,900,000

60

Trương Mạnh Dũng

Kinh

Nam

 

O81025983

29/5/2001

LS

193

                 19,300,000

61

Lương Trung Hiếu

Tày

Nam

 

O81000733

25/10/2000

LS

121

                 12,100,000

62

Lê Mạnh Tuấn

 

Nam

 

O80958639

12/4/1994

LS

208

                 20,800,000

63

Hoàng Văn Trung

Nùng

Nam

 

121160566

 22/10/1991

HB

128

                 12,800,000

64

Hoàng Việt Đức

Nùng

Nam

 

O80695454

6/7/2007

LS

253

                 25,300,000

65

Lăng trung Tiệu

 

Nam

 

080583395

22/12/2009

LS

55

                   5,500,000

66

Lâm Quốc Lý

Kinh

Nam

 

O81056654

18/04/1995

LS

150

                 15,000,000

67

Hà Văn Bẩy

Tày

Nam

 

O80880516

19/10/1986

LS

188

                 18,800,000

68

Đặng Văn Chiến

Kinh

Nam

 

141495565

 29/10/1987

HH

40

                   4,000,000

69

Đặng Việt Tú

Kinh

Nam

 

O80957506

24/7/2000

LS

118

                 11,800,000

70

Đỗ Đặng Hoàn

Kinh

Nam

 

O80982641

30/3/1999

LS

10

                   1,000,000

71

Dương Tiến Minh

Kinh

Nam

 

O80889912

 18/7/1995

LS

79

                   7,900,000

72

Hoàng Đức Duy

Tày

Nam

 

O81056215

 27/12/1994

LS

37

                   3,700,000

73

Hoàng Văn hữu

Tày

Nam

 

O80752039

 8/8/1980

LS

210

                 21,000,000

74

Lương Thanh Tuấn

Nùng

Nam

 

O80812389

20/5/2004

LS

15

                   1,500,000

75

Lê Văn Thảo

Nùng

Nam

 

O80935648

3/7/2009

LS

193

                 19,300,000

76

Nguyễn Khắc Hải

Tày

Nam

 

O80993612

20/3/1998

LS

183

                 18,300,000

77

Nguyễn quyết Thắng

Kinh

Nam

 

O80829421

7/7/2003

LS

65

                   6,500,000

78

Nguyễn Thành Chinh

Kinh

Nam

 

O80971615

17/01/2000

LS

128

                 12,800,000

79

Nguyễn trọng Kim

Tày

Nam

 

082019651

6/10/2004

LS

35

                   3,500,000

80

Nguyễn Tuấn Hùng

Kinh

Nam

 

O80571532

6/1/2010

LS

75

                   7,500,000

81

Vi Thị Quế

 

Nữ

 

O80962104

28/12/1999

LS

223

   22,300,000

82

Vi Văn Sơn

 

Nam

 

O80792675

20/05/1987

LS

60

                   6,000,000

83

Vũ Đình Thanh

Kinh

Nam

 

172507803

2/11/2000

TH

148

                 14,800,000

84

Vũ Đức Hiệp

Kinh

Nam

 

O80924087

16/9/1996

LS

60

                   6,000,000

85

Vũ Đức Thư

Kinh

Nam

 

O80774607

6/6/2001

LS

238

                 23,800,000

86

Lê Thị Lựa

Kinh

Nữ

 

141889471

20/04/1996

HH

30

                   3,000,000

87

Trần Thị Hà

Kinh

Nữ

 

O80691241

4/3/2003

LS

398

                 39,800,000

88

Trần Thị Vượng

Kinh

Nữ

 

O81064202

16/12/2002

LS

30

                   3,000,000

89

Đoàn Thị Pính

Tày

Nữ

 

O80769965

26/12/2008

LS

260

                 26,000,000

90

Nguyễn thị Hảo

Tày

Nữ

 

O82019610

27/9/2004

LS

30

                   3,000,000

91

Dương Thị Sen

Tày

Nữ

 

O82019696

08/102004

LS

58

                   5,800,000

92

Hà Thị Chi

Tày

Nam

 

O80981535

 25/8/1998

LS

77

                   7,700,000

93

Mã Thị Hồng

Tày

Nữ

 

O80992875

8/1/1999

LS

135

                 13,500,000

94

Nguyễn Thị Chuyển

Tày

Nữ

 

O80982502

 22/3/1999

LS

58

                   5,800,000

95

Nguyễn Thị Hằng

Tày

Nữ

 

O81000431

 29/9/2000

LS

35

                   3,500,000

96

Đoàn Văn Soạn

Tày

Nam

 

O82020120

20/12/2004

LS

79

                   7,900,000

97

Hà Văn Viện

Kinh

Nam

 

O82018333

 7/4/2004

LS

75

                   7,500,000

98

Linh Văn Sóng

Nùng

Nam

 

O82002116

19/8/2003

LS

65

                   6,500,000

99

Nguyễn văn Sơn

Kinh

Nam

 

O80697399

21/06/1980

LS

135

                 13,500,000

100

Phạm Đình Phúc

Kinh

Nam

 

O80820769

 12/5/2003

LS

10

                   1,000,000

101

Vũ Mạnh Toán

Kinh

Nam

 

145171867

 6/10/2001

HY

75

                   7,500,000

102

Trình Công Quân

Kinh

Nam

 

090831427

14/5/99

TN

573

                 57,300,000

103

Hà Văn Dũng

Kinh

Nam

 

151349223

4/3/1998

TB

50

                   5,000,000

104

Hoàng Thanh Nhã

 

Nam

 

081067909

27/3/02

LS

30

                   3,000,000

105

Nguyễn Văn Tuyến

 

Nam

 

082207542

22/7/2009

LS

78

                   7,800,000

106

Bùi Quang Vũ

Kinh

Nam

 

081039614

19/7/2005

LS

30

                   3,000,000

107

Nguyễn Văn Nhất

Kinh

Nam

 

141990309

25/2/1998

HD

30

                   3,000,000

108

Hứa Văn Bào

Tày

Nam

 

082028538

8/6/2004

LS

30

                   3,000,000

109

Lăng Văn Trường

 

Nam

 

081020236

16/5/2001

LS

30

                   3,000,000

110

Nông Quang Vĩnh

 

Nam

 

081025759

4/4/2001

LS

30

    3,000,000

111

Bế Văn Sơn

 

Nam

 

081020256

7/8/2001

LS

30

                   3,000,000

112

Lương Quốc Toàn

 

Nam

 

O80958710

21/05/1993

LS

468

                 46,800,000

113

Nguyễn Văn Hợi

Kinh

Nam

 

080787422

31/12/1998

LS

502

                 50,200,000

114

Lê Xuân Lô

Kinh

Nam

 

080771954

23/3/1981

LS

500

                 50,000,000

115

Hoàng Thị Lệ Hồng

Tµy

Nữ

 

240233915

21/03/1980

CB

75

                   7,500,000

116

Lê Thị Hường

Kinh

Nữ

 

O80925997

 5/6/2001

LS

75

                   7,500,000

117

Mai Thúy Hà

Kinh

Nữ

 

O80884255

 12/2/1987

LS

130

                 13,000,000

118

Phạm Thị Phương

 

Nữ

 

O80768700

4/11/1982

LS

235

                 23,500,000

119

Nguyễn Tuấn Chung

Kinh

Nam

 

O80884251

Oct-04

LS

69

                   6,900,000

120

Phùng Thị Ngọc

 

Nữ

 

151025253

13/04/1987

TB

77

                   7,700,000

121

Vũ Thị Hạnh

Kinh

Nữ

 

080860355

12/3/2009

LS

75

                   7,500,000

122

Trịnh Thị Phắn

Nïng

Nữ

 

O80993022

 6/10/1997

LS

75

                   7,500,000

123

Vũ Thị Phương

Kinh

Nữ

 

O80290833

1/8/1984

LS

45

                   4,500,000

124

Phạm Văn Đức

Kinh

Nam

 

O80984782

 5/8/1997

LS

40

                   4,000,000

125

La Văn Bình

 

Nam

 

080789698

3/3/2008

LS

421

                 42,100,000

 

Tầng I

 

 

 

 

 

 

          20,264

            2,026,400,000

126

Vũ Thị Cảnh

Kinh

Nữ

3

080966911

 28/3/2002

LS

45

                   4,500,000

127

Hoàng Thanh Bình

Kinh

Nữ

4

080648477

 19/2/1998

LS

5

                      500,000

128

Trịnh kim Oanh

Kinh

Nữ

5

080960466

 19/2/2002

LS

45

                   4,500,000

129

Triệu Thanh Phương

Nùng

Nữ

06

080935584

 10/7/1996

LS

145

                 14,500,000

130

Nguyễn Thị Thưởng

Kinh

Nữ

7

080789742

18/1/2007

LS

10

                   1,000,000

131

Đường Thanh Tâm

Tày

Nữ

9

080964575

8/8/2008

LS

150

                 15,000,000

132

Vũ Lan Anh

Kinh

Nữ

10

080941005

 29/12/1995

LS

45

                   4,500,000

133

Trần Thị Bình

Kinh

Nữ

12

080935413

 24/6/1996

LS

100

                 10,000,000

134

Phạm Thu Hương

Kinh

Nữ

13

080935965

 30/8/1996

LS

45

                   4,500,000

135

Vũ Thị Hoa

Kinh

Nữ

14

080741390

 19/6/1980

LS

10

                   1,000,000

136

Nguyễn T.Thanh Thảo

Kinh

Nữ

15

080801335

12/9/2006

LS

45

                   4,500,000

137

Hoàng Văn Quỳnh

 

Nam

16

081003292

27/2/2002

LS

45

                   4,500,000

138

Hồ Thị Ngọc

Kinh

Nữ

17

080962416

 20/10/1993

LS

45

                   4,500,000

139

Trần Thị Kim Oanh

Kinh

Nữ

18

080789463

 15/4/1984

LS

45

                   4,500,000

140

Nguyễn Ái Thu

Kinh

Nữ

19

081062710

 26/6/2003

LS

45

                   4,500,000

141

Nguyễn Hồng Nhung

Kinh

Nữ

20

080931543

 28/12/1995

LS

45

                   4,500,000

142

Klinh Thị Huyền

Tày

Nữ

21

080907449

25/1/2007

LS

45

                   4,500,000

143

Trần Thị Nhi

Kinh

Nữ

22

080740869

22/10/2008

LS

45

                   4,500,000

144

Trần Thị Dư

Kinh

Nữ

25

081025786

28/3/2011

LS

45

                   4,500,000

145

Nguyễn Thị Hòa

Kinh

Nữ

27

080802284

 30/7/2004

LS

45

                   4,500,000

146

Vũ Thanh Huệ

Kinh

Nữ

29

080692907

28/2/2007

LS

45

                   4,500,000

147

Phạm Thị Phương

Kinh

Nữ

30

080776015

 25/6/1981

LS

45

                   4,500,000

148

Khổng T Phương Lan

Kinh

Nữ

31

080964342

 16/4/1994

LS

50

                   5,000,000

149

Nguyễn Kim Dung

Kinh

Nữ

32

080741538

28/11/2006

LS

45

                   4,500,000

150

Nguyễn Thị Thắm

Kinh

Nữ

33

080780453

11/5/2010

LS

45

                   4,500,000

151

Nguyễn Thị Hoa

Kinh

Nữ

34

080953061

 14/12/1992

LS

45

                   4,500,000

152

Nguyễn Thị Ngóng

Kinh

Nữ

36

080959730

 5/5/1999

LS

45

                   4,500,000

153

Nguyễn T Mai Xuân

Tày

Nữ

38

080889978

 3/8/1995

LS

45

                   4,500,000

154

Hoàng Thị Sản

Kinh

Nữ

39

080953438

 18/3/2003

LS

100

                 10,000,000

155

Hà Bích Thủy

Tày

Nữ

40

080180927

17/5/2006

LS

545

                 54,500,000

156

Nguyễn Thị Triệu

Kinh

Nữ

41

080697797

7/12/2009

LS

100

                 10,000,000

157

Nguyễn Thị Bông

Tày

Nữ

42

080779581

4/8/2006

LS

145

                 14,500,000

158

Vũ Mạnh Cường

Kinh

Nam

43

080964200

 8/12/1995

LS

5

                      500,000

159

Nguyễn Phương Liên

Kinh

Nữ

45

080964326

2/2/2010

LS

45

                   4,500,000

160

Nguyễn T Thu Trang

Kinh

Nữ

49

081040156

17/6/2003

LS

100

                 10,000,000

161

Trần Thị Mỹ

Kinh

Nữ

50

080787360

 2/7/2002

LS

145

                 14,500,000

162

Hoàng Văn Hùng

Kinh

Nam

51

183529675

21/11/2003

LS

5

                      500,000

163

Đường T Thúy Hương

Tày

Nữ

53

080871485

 14/1/1999

LS

10

                   1,000,000

164

Phạm Thị Lan

Kinh

Nữ

57,58,69

080924610

 17/12/1996

LS

245

                 24,500,000

165

Đỗ Thúy Hằng

Kinh

Nữ

59

080776825

 14/9/1998

LS

145

                 14,500,000

166

Trần Đình Trung

Kinh

Nam

60+60a

080986168

 13/9/1999

LS

3639

               363,900,000

167

Đào Văn Bình

Kinh

Nam

61

080993445

 24/2/1998

LS

45

                   4,500,000

168

Lý Ngọc Lan

Nùng

Nữ

62

081062056

 5/3/1996

LS

145

                 14,500,000

169

Đặng Thu Hạnh

Kinh

Nữ

63

080893663

18/9/2006

LS

145

                 14,500,000

170

Nông Thị Vân Anh

Nùng

Nữ

64

080973088

 10/7/1996

LS

45

                   4,500,000

171

Nông Thị Thu

Nùng

Nữ

65

080966846

18/9/2006

LS

45

      4,500,000

172

Nguyễn Thị Thủy

Kinh

Nữ

66

080927715

17/10/2006

LS

281

                 28,100,000

173

Nguyễn Thị Tuyết

Kinh

Nữ

67

081057572

 5/4/2000

LS

45

                   4,500,000

174

Vũ Thị Mão

Kinh

Nữ

68

080781239

 25/8/1999

LS

145

                 14,500,000

175

Bùi Thị Lý

Kinh

Nữ

70

080924609

8/9/2006

LS

145

                 14,500,000

176

Đinh Thị Hồng

Kinh

Nữ

72

080935373

 17/6/1996

LS

45

                   4,500,000

177

Nguyễn Thị Hợp

Kinh

Nữ

74

080924439

 25/11/1996

LS

45

                   4,500,000

178

Trịnh đình Thỏa

Kinh

Nam

75

081003639

 6/9/2002

LS

45

                   4,500,000

179

Lý Kim Lâm

Kinh

Nữ

76

080890365

 3/8/2000

LS

45

                   4,500,000

180

Nguyễn T Thu Huyền

Kinh

Nữ

82

080955253

 3/9/1999

LS

10

                   1,000,000

181

Tiễn Thị May

Kinh

Nữ

83

080959060

 14/5/1992

LS

145

                 14,500,000

182

Tiễn Thị Bình

Kinh

Nữ

84

080924548

 25/3/2004

LS

100

                 10,000,000

183

Văn Thị Kim Lan

Kinh

Nữ

86

080790358

15/8/2007

LS

45

                   4,500,000

184

Nguyễn Thị Tám

Kinh

Nữ

86A

081064068

8/11/2002

LS

90

                   9,000,000

185

Nguyễn Kiều Liên

Kinh

Nữ

88

080993253

21/5/2010

LS

45

                   4,500,000

186

Tô Bích Thông

Tày

Nữ

89

080992085

 23/6/1998

LS

145

                 14,500,000

187

Lê Thị Hòa

Kinh

Nữ

93

080960198

18/5/2006

LS

5

                      500,000

188

Hà Minh Hiền

Kinh

Nữ

93

080959444

10/4/2003

LS

40

                   4,000,000

189

Vũ Thị Chiến

Kinh

Nữ

95+95a

080935065

 18/6/2002

LS

95

                   9,500,000

190

Vũ T Nguyên Hồng

Kinh

Nữ

96

080689517

25/4/2011

LS

145

                 14,500,000

191

Nguyễn Thị Huyền

Kinh

Nữ

96

080924186

9/10/1996

LS

45

                   4,500,000

192

Nông Thị Tho

Nùng

Nữ

97+103

080695974

 9/8/2002

LS

145

                 14,500,000

193

Trần Huy Quân

Kinh

Nữ

100

080982929

 23/6/1999

LS

145

                 14,500,000

194

Cao Thị Hoàng

Kinh

Nữ

102

080776749

12/7/1999

LS

100

                 10,000,000

195

Trần Văn Sáu

Nùng

Nam

104

080935990

 4/9/1996

LS

100

                 10,000,000

196

Hoàng Thị Thơm

Kinh

Nữ

113

080992699

 20/10/1998

LS

20

                   2,000,000

197

Phạm Thị Hải

Kinh

Nữ

118

080789410

 5/11/2002

LS

10

                   1,000,000

198

Nông Thị Thuần

Nùng

Nữ

122

080894840

23/10/2006

LS

10

                   1,000,000

199

Nguyễn Thị Mai

Kinh

Nữ

124

080924583

12/1/2009

LS

45

                   4,500,000

200

Đỗ Thị Tho (Tuyết)

Kinh

Nữ

125

080894948

 8/8/2002

LS

245

                 24,500,000

201

Ngô Thu Trang

Kinh

Nữ

126

080953862

1/12/2010

LS

100

                 10,000,000

202

Bùi Thị Thủy

Kinh

Nữ

127

080774104

8/2/2007

LS

285

                 28,500,000

203

Nông Thị Sinh

Nùng

Nữ

128

080953140

 9/1/1993

LS

145

     14,500,000

204

Phan T Kim Phượng

Kinh

Nữ

129

080992891

 18/1/1999

LS

825

                 82,500,000

205

Ngô Thị Nga

Kinh

Nữ

130

080924306

 6/11/1996

LS

592

                 59,200,000

206

Vũ Thị Nga

Kinh

Nữ

131

082019076

 14/7/2004

LS

145

                 14,500,000

207

Nguyễn Thị Thúy

Kinh

Nữ

132

080616766

 9/6/1999

LS

145

                 14,500,000

208

Dương Ngọc Luyến

Tày

Nữ

134

080935153

12/1/2011

LS

45

                   4,500,000

209

Nguyễn Thị Thanh

 

Nữ

146

080929781

  2/4/1998

LS

20

                   2,000,000

210

Đỗ Hồng Quang

Kinh

Nam

147

080801749

22/4/2003

LS

20

                   2,000,000

211

Hoàng Thị Ngân

Tày

Nữ

148

080935093

 10/5/1996

LS

45

                   4,500,000

212

Hoàng Thị May

Tày

Nữ

151

080962461

 3/11/1993

LS

45

                   4,500,000

213

Nông Thị Thúy

 

Nữ

152

082018621

 28/5/2004

LS

45

                   4,500,000

214

Đặng Thị Liên

Kinh

Nữ

153

081057634

 19/4/2000

LS

165

                 16,500,000

215

Bùi Thị Dương

Kinh

Nữ

157

080793980

20/9/2006

LS

871

                 87,100,000

216

Ngô Thị Hiền

Kinh

Nữ

158

080924834

 25/2/1997

LS

777

                 77,700,000

217

Tạ Thị Minh

Kinh

Nữ

159

080695403

2/11/2006

LS

245

                 24,500,000

218

Vũ Thị Quyên

Kinh

Nữ

160

080984765

 29/7/1997

LS

195

                 19,500,000

219

Trịnh Thị Sơn

Kinh

Nữ

161

080593546

 7/8/1998

LS

45

                   4,500,000

220

Dư Minh Tâm

Kinh

Nữ

162

080986050

 4/8/1999

LS

145

                 14,500,000

221

Nguyễn Thị Hòa

Kinh

Nữ

165

080780439

 13/9/1982

LS

10

                   1,000,000

222

Đàm T Diệp Hường

Tày

Nam

166

080924910

 10/5/1997

LS

1

                      100,000

223

Vũ Thị Tuyết

Kinh

Nữ

167

080655133

3/5/2007

LS

10

                   1,000,000

224

Vũ Mai Sâm

Kinh

Nữ

172

090478283

 10/10/1981

LS

45

                   4,500,000

225

Hoàng Thị Quyên

Nùng

Nữ

173

080958921

 8/7/1993

LS

45

                   4,500,000

226

Hà Thị Thắng

Kinh

Nữ

174+175

080958963

22/10/2008

LS

145

                 14,500,000

227

Nguyễn Thị Huệ

Kinh

Nữ

176

080984141

21/6/2010

LS

45

                   4,500,000

228

Võ Thị Quý

Kinh

Nữ

177

080941177

 26/6/2003

LS

145

                 14,500,000

229

Đinh Thị Chi

Tày

Nữ

178

080913277

 20/7/1993

LS

45

                   4,500,000

230

Lê Thị Tuyết

Kinh

Nữ

179

080695999

 7/6/1980

LS

45

                   4,500,000

231

Vũ Thị Thu Hằng

Kinh

Nữ

180

080956177

 5/7/1995

LS

45

                   4,500,000

232

Hoàng Thị Ngọc

Nùng

Nữ

187

080926196

 8/6/1996

LS

45

                   4,500,000

233

Ngô Thị Mỹ

Kinh

Nữ

189

080962175

 17/8/1993

LS

45

                   4,500,000

234

Nguyễn Thị Huệ

Kinh

Nữ

190

080691432

  27/5/1980

LS

45

                   4,500,000

235

Nguyễn Thanh Tuyền

Kinh

Nữ

193

080993889

21/5/98

LS

45

      4,500,000

236

Đặng Thị Toàn

Kinh

Nữ

194

080924631

 18/12/1996

LS

45

                   4,500,000

237

Mai Thế Nam

Kinh

Nữ

196

080960017

 30/1/1996

LS

10

                   1,000,000

238

Nông Văn Luân

Nùng

Nữ

197

080760938

4/10/2005

LS

45

                   4,500,000

239

Dương Ngọc Hường

Tày

Nữ

198

080993064

10/1/2011

LS

145

                 14,500,000

240

Lê Thị Nga

Tày

Nữ

199

080993419

5/9/2006

LS

45

                   4,500,000

241

Phạm Thị Huyền Vi

Kinh

Nữ

201

081039113

 24/1/2002

LS

100

                 10,000,000

242

Vũ Thị Thường

Kinh

Nữ

202

080935437

 26/6/1996

LS

45

                   4,500,000

243

Đỗ Thị Nga

Kinh

Nữ

203

081019378

 21/8/1996

LS

145

                 14,500,000

244

Vũ Văn Tuyên

Kinh

Nam

1088

121326772

 29/2/1997

BG

100

                 10,000,000

245

Hoàng Thị Phơi

Tày

Nữ

1108

080912527

 9/1/2000

LS

163

                 16,300,000

246

Dương T Thanh Hà

Kinh

Nữ

1216

080993408

 16/2/1998

LS

45

                   4,500,000

247

Lê Tuất Huy

Kinh

Nam

1217

080555557

 14/6/1979

LS

45

                   4,500,000

248

Đỗ Vũ Tiến

Kinh

Nam

1396

080958677

28/3/2008

LS

45

                   4,500,000

249

Ngô Thị Nam (1015)

Kinh

Nữ

1016

080993543

 13/3/1998

LS

45

                   4,500,000

250

Nguyễn Thúy Hòa

Kinh

Nữ

1115b

080691130

 23/5/1980

LS

100

                 10,000,000

251

Nguyễn T Tuyết Lan

Kinh

Nữ

114+15a

080777618

11/11/2004

LS

5

                      500,000

252

Nguyễn Thị Loan

Kinh

Nữ

115B

080616830

 4/1/1980

LS

45

                   4,500,000

253

Lê Thị Hòa

Kinh

Nữ

116a

080960198

18/5/2006

LS

20

                   2,000,000

254

Lý Quang Lộc

Kinh

Nam

116b

080742864

 13/1/1994

LS

10

                   1,000,000

255

Vũ Thị Bích

Kinh

Nữ

11B

080673972

 30/3/2004

LS

45

                   4,500,000

256

Nguyễn Thị Bích

Kinh

Nữ

1217C

080982836

 4/3/2003

LS

245

                 24,500,000

257

Lê Thị Thanh

Kinh

Nữ

135a

082113183

23/5/2007

BT

45

                   4,500,000

258

Dương Ngọc Hà

Kinh

Nữ

135B

080984143

10/1/2011

LS

145

                 14,500,000

259

Nguyễn Thị Tý

Kinh

Nữ

136a

080742372

 5/7/1980

LS

45

                   4,500,000

260

Nguyễn T Hoàng Hợp

Kinh

Nữ

136b

080690096

 15/11/2000

LS

45

                   4,500,000

261

Phùng Thị Lả

Nùng

Nữ

137B

080794032

 13/6/1984

LS

45

                   4,500,000

262

Lê Thị Hường

Kinh

Nữ

138A

080925997

25/4/2006

LS

45

                   4,500,000

263

Hà Thị Thạch

Tày

Nữ

138B

080935903

 20/8/1996

LS

45

                   4,500,000

264

Hà Văn Ninh

Kinh

Nam

149+150

080913274

 20/7/1993

LS

90

                   9,000,000

265

Dương Thị Hiền

Kinh

Nữ

154+155

080962194

 23/8/1993

LS

265

                 26,500,000

266

Đào Thị Vân

Kinh

Nữ

191+192

080767510

 27/7/1983

LS

90

                   9,000,000

267

Đặng Vân Tranh

Kinh

Nữ

1a

081064855

 5/3/2003

LS

10

      1,000,000

268

Bùi Thị Hoa

Kinh

Nữ

1b

082018334

 7/4/2004

LS

5

                      500,000

269

Đỗ Thị Thanh

Kinh

Nữ

27b

080741107

 26/6/1980

LS

10

                   1,000,000

270

Nguyễn Thị Oanh

Kinh

Nữ

28A

080692718

 30/6/2004

LS

45

                   4,500,000

271

Lưu Tố Linh

Kinh

Nữ

28B

081064635

25/2/2003

LS

290

                 29,000,000

272

Hà T Thanh Tâm

Kinh

Nữ

2a

081001803

21/7/05

LS

100

                 10,000,000

273

Trần Thị Tuyết

Kinh

Nữ

2b

080802148

15/11/2007

LS

45

                   4,500,000

274

Hoàng Thị Chiến

Kinh

Nữ

2c

172313429

 8/6/1999

LS

30

                   3,000,000

275

Trần Thị Thu

Kinh

Nữ

44B

080777642

28/6/2005

LS

5

                      500,000

276

Nguyễn Kim Thoa

Kinh

Nữ

46+47a

080741786

31/10/2006

LS

90

                   9,000,000

277

Nguyễn Thị Hảo

Kinh

Nữ

4a

080935221

 24/5/1996

LS

45

                   4,500,000

278

Lê Thị Sâm

Kinh

Nữ

55+ 71b

080812231

18/10/2005

LS

145

                 14,500,000

279

Nguyễn Thị Bình

Kinh

Nữ

56b

080777471

 9/3/1998

LS

45

                   4,500,000

280

Triệu Quỳnh Hương

Nùng

Nữ

5a

080966858

 18/8/1995

LS

10

                   1,000,000

281

ĐẶng Tiến Hiệp

Tày

Nam

5b

080935581

8/8/2008

LS

10

                   1,000,000

282

Nguyễn Thị Sinh

Kinh

Nữ

68B

080789497

6/1/1997

LS

90

                   9,000,000

283

Phan Tú Liên

Kinh

Nữ

71a

080962213

16/3/2010

LS

45

                   4,500,000

284

Lý Thị Loan

Kinh

Nữ

77+78

080692659

17/8/2006

LS

40

                   4,000,000

285

Nguyễn Hồng Thúy

Kinh

Nữ

79A

080742436

3/8/2006

LS

65

                   6,500,000

286

Nguyễn Thị Hợp

Kinh

Nữ

79b

080774900

 19/8/1980

LS

145

                 14,500,000

287

Nguyễn Thị Thắm

Kinh

Nữ

80a

080900705

 24/8/1988

LS

45

                   4,500,000

288

Trình Văn Nguyên

Nùng

Nam

80B

080695745

 22/8/1995

LS

45

                   4,500,000

289

Thân Thị Bích Hằng

Kinh

Nữ

89B

080935001

1/12/2010

LS

145

                 14,500,000

290

Đinh Thị Liệu

Kinh

Nữ

8a

080964579

9/6/2005

LS

5

                      500,000

291

Đinh Bích Hồng

Kinh

Nữ

8b

080760801

 30/3/2004

LS

5

                      500,000

292

Nguyễn Kim Liên

Kinh

Nữ

90a

080959781

 6/7/1997

LS

145

                 14,500,000

293

Trần T Thu Hường

Tày

Nữ

90b

080927978

 28/8/2003

LS

45

                   4,500,000

294

Nguyễn Tài Tụ

Kinh

Nam

91+92

080692103

 10/5/1980

LS

100

                 10,000,000

295

Vi Thị Hồng Tuyết

Tày

Nữ

94A

080935789

7/4/2011

LS

45

                   4,500,000

296

Đinh Thị Thành

Kinh

Nữ

95b

080690699

18/3/2010

LS

110

                 11,000,000

297

Lê Thị Minh

Kinh

Nữ

99A

080812224

16/6/2009

LS

145

                 14,500,000

298

Trần Thị Thu Hà

Kinh

Nữ

H.n­íc

080924194

 10/10/1996

LS

5

                      500,000

299

Nguyễn Thị Yến

Kinh

Nữ

K ôt 4B

080934058

 21/3/1996

LS

45

      4,500,000

300

Ngân Hàng C Thương

 

 

 

 

 

LS

500

                 50,000,000

 

Tầng II

 

 

 

 

 

 

            7,111

               711,100,000

301

Mạc Thị dinh

Hoa

Nữ

204

080992670

 12/10/1993

LS

10

                   1,000,000

302

Dương Thị Hương

Tày

Nữ

205

080828153

 29/4//1998

LS

145

                 14,500,000

303

Trần Thị Hoa

Kinh

Nữ

206

080962026

 21/10/1998

LS

10

                   1,000,000

304

Nguyễn Bích Hạnh

Kinh

Nữ

207

080892960

1/3/2010

LS

45

                   4,500,000

305

Đinh Thị Hảo

Tày

Nữ

208

080108740

 6/11/1978

LS

545

                 54,500,000

306

Lê Thị Oanh

Kinh

Nữ

210

080781203

11/9/2006

LS

45

                   4,500,000

307

Đỗ thị Tỵ

Kinh

Nữ

211

080679656

 3/7/1980

LS

5

                      500,000

308

Nguyễn Thị Đông

Kinh

Nữ

212

080962405

 18/10/1993

LS

45

                   4,500,000

309

Hoàng T Dương Định

Tày

Nữ

215

080993197

 17/9/2002

LS

20

                   2,000,000

310

Trần Thị Lợi

Kinh

Nữ

216

080993136

 31/10/1997

LS

45

                   4,500,000

311

Hoàng Minh Hạnh

Nùng

Nữ

217

080924541

 9/12/1996

LS

10

                   1,000,000

312

Hoàng Thị Phen

Nùng

Nữ

220

081056198

 28/4/1995

LS

45

                   4,500,000

313

Vũ Thị Thanh Hà

Kinh

Nữ

221

080692749

26/9/2006

LS

45

                   4,500,000

314

Đàm Thị Thu Hà

Tày

Nữ

224

080798981

 4/6/1985

LS

10

                   1,000,000

315

Hà Thị Mà

Nùng

Nữ

225

080692516

23/6/2010

LS

10

                   1,000,000

316

Nguyễn Thị Vang

Kinh

Nữ

227

080673591

 16/2/2001

LS

45

                   4,500,000

317

Nghiêm Thị Lệ Thủy

Kinh

Nữ

230

080801133

3/12/2010

LS

10

                   1,000,000

318

Đàm Thu Hiền

Tày

Nữ

231

081037366

 14/8/2001

LS

1

                      100,000

319

Triệu Kim Oanh

Nùng

Nữ

234

080809656

17/4/2008

LS

298

                 29,800,000

320

Nguyễn T Phi Nga

 

Nữ

235

080801203

 

LS

5

                      500,000

321

Vũ Thị Thanh

Kinh

Nữ

236

080721061

 24/6/1980

LS

5

                      500,000

322

Tào Thị Oanh

Kinh

Nữ

237

080779058

26/9/2006

LS

45

                   4,500,000

323

Cao Thị Hằng

Kinh

Nữ

239

080754491

 23/9/1999

LS

45

                   4,500,000

324

Vũ Thị Toan

Kinh

Nữ

243

080934330

23/2/2011

LS

145

                 14,500,000

325

Nguyễn Thị Dung

Kinh

Nữ

244

080742834

 10/7/1980

LS

145

                 14,500,000

326

Nguyễn Thị Ngọc

Kinh

Nữ

245

080983507

 24/4/1998

LS

45

                   4,500,000

327

Nguyễn Thúy Bình

Kinh

Nữ

247

080970765

15/7/2009

LS

45

                   4,500,000

328

Đào Thu Hương

Kinh

Nữ

248

080935330

 8/6/1996

LS

145

                 14,500,000

329

Vũ Thị Dung

Kinh

Nữ

249

080993452

 25/2/1998

LS

45

                   4,500,000

330

Tào Thị Minh

Kinh

Nữ

250

080778461

 22/7/1980

LS

70

                   7,000,000

331

Nguyễn Thị Cúc

Kinh

Nữ

251

080789708

 19/5/1984

LS

45

                   4,500,000

332

Đặng Thị Huệ

Kinh

Nữ

255

080688265

 27/9/2006

LS

10

                   1,000,000

333

Vũ Thị Thanh

Kinh

Nữ

256

080713759

 20/12/1996

LS

145

                 14,500,000

334

Phạm Thị Chín

Kinh

Nữ

257

080802072

 6/6/1985

LS

45

                   4,500,000

335

Phạm Thị Thành

Kinh

Nữ

259

080689450

2/10/2003

LS

45

                   4,500,000

336

Nguyễn Thị Hồng

Kinh

Nữ

260+261

080892809

 5/1/1976

LS

640

                 64,000,000

337

Lý Thị Tiện

Nùng

Nữ

262

080918569

 25/6/1988

LS

45

                   4,500,000

338

Vũ Thị Hường

Kinh

Nữ

266

080935437

 26/6/1996

LS

45

                   4,500,000

339

Vi Ngọc Thành

Tày

Nữ

268

080935171

 20/5/1996

LS

45

                   4,500,000

340

Đào Thị Bích

Kinh

Nữ

269

080742087

 4/7/1980

LS

45

                   4,500,000

341

Hà Thị Tươi

Nùng

Nữ

270

080982014

 9/4/2001

LS

45

                   4,500,000

342

Mai T Minh Nguyệt

Kinh

Nữ

272

080941200

 29/12/1995

LS

40

                   4,000,000

343

Tô Huệ Lan

Tày

Nữ

273

080894543

16/8/2005

LS

45

                   4,500,000

344

Nguyễn Thanh Tâm

Kinh

Nữ

274

080782971

16/8/80

LS

40

                   4,000,000

345

Đặng V Tường(Lạng )

Kinh

Nam

277

080690415

 5/9/2003

LS

100

                 10,000,000

346

Nguyễn Thị Nương

Kinh

Nữ

278

080992460

 27/5/2003

LS

45

                   4,500,000

347

Nguyễn Kim Dung

Kinh

Nữ

281

080665622

 28/4/1980

LS

45

                   4,500,000

348

Nguyễn Thị Thủy

Kinh

Nữ

282

081056418

 24/2/1995

LS

45

                   4,500,000

349

Lê T Phương Lan

 

Nữ

287

080924482

 3/3/2004

LS

45

                   4,500,000

350

Vũ Thanh Mai

Kinh

Nữ

288

080935499

 2/7/1996

LS

45

                   4,500,000

351

Bùi Thị Lạng

Kinh

Nữ

293

080683028

 1/8/2002

LS

295

                 29,500,000

352

Đỗ Bích Hiệp

Kinh

Nữ

294

080748442

 9/7/2004

LS

100

                 10,000,000

353

Hoàng Thị Thúy

Kinh

Nữ

295

080773464

 22/7/1980

LS

45

                   4,500,000

354

Trần Thị Mùi

Kinh

Nữ

296

080780173

 17/4/1984

LS

45

                   4,500,000

355

Nguyễn Bích Hải

Kinh

Nữ

297

080802792

27/10/2009

LS

45

                   4,500,000

356

Đặng Tuyết Mai

Kinh

Nữ

298

082105453

2/2/2007

LS

45

                   4,500,000

357

Nguyễn Kim Thu

Kinh

Nữ

299

080780863

 27/4/2007

LS

45

                   4,500,000

358

Nguyễn Kim Thu

 

Nữ

300

080780863

24/4/07

LS

45

                   4,500,000

359

Bế T Minh Lý

Nùng

Nữ

301

080900722

 13/7/2004

LS

45

                   4,500,000

360

Lê Thị Hòa

Kinh

Nữ

302

080960196

 22/9/1995

LS

20

                   2,000,000

361

Lê Thị Thu

 

Nữ

303

082018881

 23/6/2004

LS

45

                   4,500,000

362

Đinh Thị Dung

Kinh

Nữ

304

080777205

11/9/2006

LS

45

                   4,500,000

363

Hoàng T Minh Tính

Kinh

Nữ

305

080777639

 16/7/1980

LS

100

                 10,000,000

364

Lê Thị Kim Yến

Kinh

Nữ

307

080884272

15/8/2006

LS

45

                   4,500,000

365

Nguyễn Thúy Ngọc

Kinh

Nữ

308

080789587

 14/9/2006

LS

10

                   1,000,000

366

Phan Thị Nguyệt

Kinh

Nữ

310

081039923

 15/5/2002

LS

45

                   4,500,000

367

Nguyễn Thị Hoa

Kinh

Nữ

311

080777853

 9/2/1999

LS

5

                      500,000

368

Nguyễn Thị Nga

Kinh

Nữ

312

080648463

 10/12/1997

LS

5

                      500,000

369

Lê Thị Khanh

Kinh

Nữ

313

080893850

 30/8/2000

LS

5

                      500,000

370

Lưu Thị Hoa

Kinh

Nữ

314

080941796

 7/10/1996

LS

10

                   1,000,000

371

Đỗ Thị Lạng

Kinh

Nữ

315

080960293

 10/10/1995

LS

45

                   4,500,000

372

Nguyễn Thúy Hiền

Kinh

Nữ

316

008095896

22/9/2010

LS

45

                   4,500,000

373

Nguyễn Văn Chiến

Kinh

Nam

318

080918624

9/8/2010

LS

20

                   2,000,000

374

Nguyễn Thị Luyến

Kinh

Nữ

319

080941094

6/9/2010

LS

40

                   4,000,000

375

Nguyễn Thị Lan

Kinh

Nữ

320

080966233

 6/10/1994

LS

45

                   4,500,000

376

Nguyễn Bích Hồng

Kinh

Nữ

321

080026674

 14/6/1985

LS

10

                   1,000,000

377

Đỗ Thị Thúy

Kinh

Nữ

322

080894946

 9/9/2005

LS

255

                 25,500,000

378

Lê Thị Minh Hường

Kinh

Nữ

328

080966205

 29/9/1994

LS

45

                   4,500,000

379

Vũ Hồng Phương

Kinh

Nữ

329

080789442

 4/11/1999

LS

10

                   1,000,000

380

Đặng Thị Thảo

 

Nữ

330

080964080

 1/3/2002

LS

10

                   1,000,000

381

Trịnh Thị Hạnh

Kinh

Nữ

331

080740643

16/10/2006

LS

50

                   5,000,000

382

Mai Lan Hương

Kinh

Nữ

332

080958925

 11/10/1999

LS

45

                   4,500,000

383

Đinh Thị Phương

Kinh

Nữ

333

080946414

 28/1/1997

LS

45

                   4,500,000

384

Trịnh Minh Tuấn

Kinh

Nam

334

080769295

 5/11/1982

LS

20

                   2,000,000

385

Nguyễn Thanh Huyền

Kinh

Nữ

335

080884323

 13/2/1987

LS

45

                   4,500,000

386

Đinh Thị Tươi

Kinh

Nữ

355

082001293

 14/11/2003

LS

20

                   2,000,000

387

Nguyễn Thị Bích

Kinh

Nữ

360

080690633

7/9/2006

LS

45

                   4,500,000

388

Nguyễn Thị Liệu

 

Nữ

363

081003811

 8/10/2002

LS

5

                      500,000

389

Nguyễn Văn Chung

Kinh

Nam

368

080789744

 25/3/1999

LS

20

                   2,000,000

390

Phan T Thanh Nga

Kinh

Nữ

369

080773496

 23/3/1999

LS

40

                   4,000,000

391

Nguyễn T Kim Liên

Kinh

Nữ

370

080571340

8/5/2009

LS

45

                   4,500,000

392

Nguyễn Thị Thanh

Kinh

Nữ

371

080962023

 26/7/1993

LS

10

                   1,000,000

393

Liễu Mai Phương

Tày

Nữ

372

080976837

9/8/2010

LS

20

                   2,000,000

394

Ngô Thị Thu An

Kinh

Nữ

373

O80688569

23/8/2007

LS

45

                   4,500,000

395

Trịnh Thị Hường

Nùng

Nữ

374

O80673065

 19/4/1980

LS

20

                   2,000,000

396

Bế Thị Bình

Tày

Nữ

375

O80924079

 16/9/1996

LS

10

                   1,000,000

397

Trần Thị Phượng

Kinh

Nữ

376

O80894598

7/10/2011

LS

100

                 10,000,000

398

Lưu Thị Sáu

Kinh

Nữ

378

 O80924483

 28/7/2003

LS

5

                      500,000

399

Nguyễn T Kim Nguyệt

Kinh

Nữ

379

O81019317

 24/8/2006

LS

45

                   4,500,000

400

Phùng Thị Khầu

Hoa

Nữ

380

O80779854

 9/9/1980

LS

5

                      500,000

401

Phạm Thị Hồng Hải

Kinh

Nữ

381

O81062178

 19/10/1988

LS

45

                   4,500,000

402

Vũ Bích Hiên

Kinh

Nữ

382

O81039134

 29/1/2002

LS

30

                   3,000,000

403

Nông Thị Líu

Nùng

Nữ

383+384

O80775398

 12/6/2001

LS

45

                   4,500,000

404

Lê Thị Kim Anh

Kinh

Nữ

392

O80776727

 15/7/2006

LS

45

                   4,500,000

405

Phùng Thị Nuôi

Kinh

Nữ

400

O80962375

26/12/2009

LS

45

                   4,500,000

406

Nguyễn Thị Lạng

Kinh

Nữ

401

O80690665

 19/5/1980

LS

100

                 10,000,000

407

Nguyễn Thị Nga

Kinh

Nữ

402A+B

O80791414

 11/5/1984

LS

145

                 14,500,000

408

Trần Thị Dân

Kinh

Nữ

403

O80924831

 20/2/1997

LS

100

                 10,000,000

409

Ng Thị Minh Hồng

Kinh

Nữ

404

O80924252

 23/10/1996

LS

45

                   4,500,000

410

Vi Hồng Cường

Nùng

Nam

405

081019120

 16/2/2001

LS

45

                   4,500,000

411

Tạ Thị Tuyết Lan

Kinh

Nữ

406

O80773349

9/11/2006

LS

45

                   4,500,000

412

Trần Thị Bích Hoà

Kinh

Nữ

2155

O80960311

 6/5/1999

LS

2

                      200,000

413

Nguyễn Thị Hà

Kinh

Nữ

2051K

O80890342

 13/2/1987

LS

20

                   2,000,000

414

Trần Thị Thuỷ

Kinh

Nữ

218+219

O80982810

 20/5/1999

LS

45

                   4,500,000

415

Vi Thị Mai Hạnh

Tày

Nữ

240+241

O80962056

 2/7/1993

LS

45

                   4,500,000

416

Bùi Thị Nguyệt

Kinh

Nữ

279+280

O80935979

 3/9/1996

LS

45

                   4,500,000

417

Nguyễn Thị Mai

Kinh

Nữ

283 T2

O80781092

 2/4/1999

LS

45

                   4,500,000

418

Nguyễn Thị Hải

Kinh

Nữ

285+286

O80924646

10/10/2006

LS

45

                   4,500,000

419

Nguyễn Thị Hoàn

Kinh

Nữ

289+290

O80740677

 10/11/1998

LS

90

                   9,000,000

420

Lưu Thị Hiền

Kinh

Nữ

291b

O80962243

 3/9/1993

LS

50

                   5,000,000

421

Nguyễn Văn Hạnh

Kinh

Nam

309+2060

O80777895

 17/7/1980

LS

90

                   9,000,000

 

Tầng III

 

 

 

 

 

 

            4,144

               414,400,000

422

Nông Thị hồi

 Tày

Nữ

430

082019071

 14/7/2004

LS

15

                   1,500,000

423

Đỗ Thị Dinh

Kinh

Nữ

435

080956106

 27/6/1995

LS

10

                   1,000,000

424

Triệu Thị Nhung

 Nùng

Nữ

436

081064238

 23/12/2002

LS

30

                   3,000,000

425

Đào Văn Lục

Kinh

Nam

437

082178876

31/10/2008

HY

50

                   5,000,000

426

Đặng Thị Nga

Kinh

Nữ

440

080992715

 27/12/1999

LS

45

                   4,500,000

427

Đặng Thị Hoà

Kinh

Nữ

441

080986296

 12/10/1999

LS

10

                   1,000,000

428

Nguyễn Quỳnh Hoa

Kinh

Nữ

442

121141931

 18/12/1990

BG

10

                   1,000,000

429

Nguyễn Thị Hường

Kinh

Nữ

443

081037621

 15/10/2001

LS

5

                      500,000

430

Đào thị Nhất

 

Nữ

444

145114383

2/5/2002

LS

10

                   1,000,000

431

Trương T trường Giang

Kinh

Nữ

445

080993450

 25/2/1998

LS

20

                   2,000,000

432

Tạ Thị Duyên

Kinh

Nữ

446

080695527

24/8/2004

LS

45

                   4,500,000

433

Lương Bích Nguyên

Hoa

Nữ

447

080992618

 24/9/1998

LS

10

                   1,000,000

434

Đỗ Thị Nga

Kinh

Nữ

448

080986310

 14/10/1999

LS

20

                   2,000,000

435

Vũ Thị Chà

Kinh

Nữ

449

080984778

 4/8/1997

LS

10

                   1,000,000

436

Nguyễn Thị Hà

Kinh

Nữ

462+463A

082178856

29/10/2008

LS

90

                   9,000,000

437

Nguyễn Thị Hiệu

Kinh

Nữ

454

080964875

 21/4/1997

LS

10

                   1,000,000

438

Nguyễn Thị Tú

Kinh

Nữ

467

080760688

 28/8/1982

LS

45

                   4,500,000

439

Nguyễn Đức Long

Kinh

Nam

468

082242828

15/10/2010

LS

10

                   1,000,000

440

Hoàng Quang Dĩnh

Kinh

Nam

469

141745310

 16/2/1994

HY

10

                   1,000,000

441

Vũ Thanh Bình

Kinh

Nữ

471

080890325

 24/8/2004

LS

10

                   1,000,000

442

Vũ T Minh Nguyệt

Kinh

Nữ

472

080802650

14/9/2006

LS

20

                   2,000,000

443

Tạ T Kim Huyền

Kinh

Nữ

473

080810020

 4/6/1985

LS

10

                   1,000,000

444

Lại Thị Tịnh

Kinh

Nữ

474

080953759

 25/12/1998

LS

10

                   1,000,000

445

Giang Bích Liên

 

Nữ

475

080957452

 17/4/2000

LS

10

                   1,000,000

446

Nguyễn Thị Lan

 Tày

Nữ

476

080993098

 22/10/1997

LS

5

                      500,000

447

Phạm Thị Oánh

Kinh

Nữ

477

080953336

 22/4/2003

LS

45

                   4,500,000

448

Trương Thị Minh Hạnh

Kinh

Nữ

478

080992849

 29/12/1998

LS

25

                   2,500,000

449

Vũ Thị Hà

Kinh

Nữ

479

080774894

 19/8/1980

LS

25

                   2,500,000

450

Nguyễn Văn Sơn

Kinh

Nam

480

141710245

 30/1/1993

LS

45

                   4,500,000

451

Nguyễn Văn Long

Kinh

Nữ

481

162024476

 1/2/1992

NH

10

                   1,000,000

452

Đầo Văn Bẩy

Kinh

Nam

485

141745302

16/2/1994

HY

10

                   1,000,000

453

Bùi Thị Hà

Kinh

Nữ

491

080934194

 10/1/2005

LS

10

                   1,000,000

454

ChuThị Hiền

Kinh

Nữ

500

145007515

 2/4/1997

HY

10

                   1,000,000

455

Đỗ Thị Hoa

Kinh

Nữ

504

081057519

 31/3/2000

LS

5

                      500,000

456

Vũ Thị hải

Kinh

Nữ

507

081056572

25/2/1999

LS

10

                   1,000,000

457

Phạm Kim Dung

Kinh

Nữ

509

080741056

 19/6/1999

LS

5

                      500,000

458

Nguyễn Thị Loan

Kinh

Nữ

510

080992718

 29/10/1998

LS

10

                   1,000,000

459

Giang Bích Hiền

Nùng

Nữ

512

131074886

 11/1/1990

LS

10

                   1,000,000

460

Vũ Thanh Hải

Kinh

Nữ

513

080773965

 19/8/1980

LS

10

                   1,000,000

461

Hà Đăng Cường

 

Nam

524

082186312

11/2/2009

LS

10

                   1,000,000

462

Đặng Tuyết Lan

Kinh

Nữ

525

080741459

 4/10/2006

LS

10

                   1,000,000

463

Trần Thị Nhẫn

Kinh

Nữ

526

081057649

 21/4/2000

LS

10

                   1,000,000

464

Cao Thị Quế

 

Nữ

527

145622513

2/8/2010

LS

5

                      500,000

465

Đỗ Thị Nga

 

Nữ

530

080986310

 

LS

45

                   4,500,000

466

Đặng T Hồng Nhung

 Tày

Nữ

533

080962222

 27/8/1993

LS

25

                   2,500,000

467

Đào Văn Sứng

Kinh

Nam

533+534

145263248

31/7/03

HY

30

                   3,000,000

468

Nguyễn Thị Hiền

Kinh

Nữ

536

O80993563

 13/11/2006

LS

2

                      200,000

469

Nguyễn Thị Thanh

Kinh

Nữ

538

081037367

 14/8/2001

LS

20

                   2,000,000

470

Đào Thị Nhất

Kinh

Nữ

539

145114383

 2/5/2000

HY

45

                   4,500,000

471

Đào Thị Ngoan

Kinh

Nữ

540

145004093

 13/2/1997

LS

10

                   1,000,000

472

Lương Thu Thanh

Hoa

Nữ

541

O81057155

 21/3/2000

LS

10

                   1,000,000

473

Mông Thị Hường

 Tày

Nữ

542

O80789545

 18/4/1984

LS

145

                 14,500,000

474

Nguyễn Phú Hiệp

Kinh

Nữ

543

145189899

 20/02/2002

HY

5

                      500,000

475

Đỗ Thanh Tuyền

Kinh

Nữ

544

 O80966333

16/8/2010

LS

100

                 10,000,000

476

Nguyễn Thị Ngân

Kinh

Nữ

545

O80801297

 9/7/2004

LS

100

                 10,000,000

477

An Thị Thảo

 

Nữ

547

140868947

12/1/1979

HH

45

                   4,500,000

478

Nguyễn Thị Bích Thảo

Kinh

Nữ

549

080814789

14/7/2003

LS

45

                   4,500,000

479

Nguyễn T Thu Hằng

Kinh

Nữ

550

O81003554

23/8/2002

LS

45

                   4,500,000

480

ChuThị Mai

Nùng

Nữ

551

O80941697

 21/11/1996

LS

20

                   2,000,000

481

Đỗ Thị Bình

Kinh

Nữ

552

O80984738

 16/7/1997

LS

5

                      500,000

482

Lương Thị Thơm

Tày

Nữ

553

O80960367

 23/10/1995

LS

20

                   2,000,000

483

Thân Thị Vân

Kinh

Nữ

556

O80754672

 27/10/1981

LS

25

                   2,500,000

484

Nông Thị Chính

Tày

Nữ

558

O80924488

  2/12/1996

LS

20

                   2,000,000

485

Nguyễn Thị Tâm

Kinh

Nữ

560

082091668

29/9/2006

LS

45

                   4,500,000

486

Ngô Hồng Hạnh

Nùng

Nữ

561

O81012061

 6/4/2000

LS

45

                   4,500,000

487

Nguyễn Thị Liên

Kinh

Nữ

562

O80964894

 8/7/2004

LS

45

                   4,500,000

488

Nguyễn Ngọc Hoa

Kinh

Nữ

563

O80892665

 6/2/2002

LS

20

                   2,000,000

489

Đào Tiến Đạt

Kinh

Nữ

564

145200535

 20/6/2005

LS

10

                   1,000,000

490

Đinh Thị Tân

Kinh

Nữ

576

O80788140

7/9/2006

LS

2

                      200,000

491

Tạ Thị Hải An

Kinh

Nam

579

081040050

 14/7/2000

LS

40

                   4,000,000

492

Bùi Thị Xiêm

Kinh

Nữ

582

O80982684

 6/4/1999

LS

25

                   2,500,000

493

Đỗ Thị Thanh

Kinh

Nữ

587

O81039987

 29/5/2002

LS

10

                   1,000,000

494

Ngô Thị Hiền

Nùng

Nữ

590

O81012066

 20/4/2000

LS

5

                      500,000

495

Giang Thị Tố Nga

Nùng

Nữ

593

O80940377

 20/7/2007

LS

45

                   4,500,000

496

Trần Thị Chìu

Kinh

Nữ

600

O80790176

 7/9/2006

LS

45

                   4,500,000

497

Nông Thị Thủy

 Tày

Nữ

603

O80801114

 1/7/1985

LS

5

                      500,000

498

Lý Thị Nim

Nùng

Nữ

605

O80614032

 27/2/1998

LS

20

                   2,000,000

499

Nguyễn Thị Ngữ

Kinh

Nữ

606

O80958790

 30/8/2005

LS

10

                   1,000,000

500

Hà Thị Sơn

 Tày

Nữ

608+377

O80944646

 21/9/1998

LS

30

                   3,000,000

501

Đào Văn Mạnh

Kinh

Nam

612

O80955144

 12/9/2006

LS

100

                 10,000,000

502

Nguyễn Thị Minh

Kinh

Nữ

616

O80741475

 1/7/1980

LS

100

                 10,000,000

503

An Thị Thảnh

 

Nữ

636A

O82207052

29/5/2009

LS

20

                   2,000,000

504

Cao Văn Thái

 

Nam

620

O82207051

29/5/2009

LS

5

                      500,000

505

Nguyễn Phú Đoàn

Kinh

Nữ

623

145277873

 26/2/2004

HY

5

                      500,000

506

Vương Đình Hùng

 

Nam

628

145373398

22/8/2009

HY

10

                   1,000,000

507

Ngô Thị Hòa

Tày

Nữ

629

O80992305

 7/7/1998

LS

5

                      500,000

508

Trần Thị Oanh

Kinh

Nữ

630

O80777164

  5/9/2000

LS

5

                      500,000

509

Bùi Hồng Vân

Kinh

Nữ

635

O80993172

 10/11/1997

LS

5

                      500,000

510

Mai  Thị Ngọc

Kinh

Nữ

637

161451381

 31/5/2000

5

                      500,000

511

Nguyễn Thị Trang

Kinh

Nữ

639

145298118

 23/3/2004

Hy

10

                   1,000,000

512

Nông Thị Thu

Tày

Nữ

647

O80789590

 18/4/1984

LS

3

                      300,000

513

Nguyễn Thị Thúy

Kinh

Nữ

425b+537

O80993405

 16/2/1998

LS

10

                   1,000,000

514

Nguyễn Bích Thủy

Kinh

Nữ

426b + 484b

O81040529

 5/10/2000

LS

10

                   1,000,000

515

Đào Thị Tuyết

Kinh

Nữ

428b

145297512

 2/7/2004

HY

5

                      500,000

516

Phan Ngọc Khanh

Kinh

Nữ

432->434

O80900726

 16/6/2005

LS

45

                   4,500,000

517

Vũ Thanh Hải

Kinh

Nữ

450+451

O80976603

 22/4/1993

LS

45

                   4,500,000

518

Đỗ Xuân Trọng

Kinh

Nam

455+456

82219864

18/1/2010

LS

10

     1.000.000

519

Phạm Thị Ly

Kinh

Nữ

458+461

O80998141

 3/11/1997

LS

10

                   1,000,000

520

Vũ Thị Liêm

Kinh

Nữ

459+460

082219861

18/1/2010

LS

20

                   2,000,000

521

Nông Thị Luyến

Tày

Nữ

462b+463b

O80778149

 31/5/2001

LS

45

                   4,500,000

522

Hoàng Thị Ninh

Tày

Nữ

464b

O80986041

 3/8/1999

LS

45

                   4,500,000

523

Nguyễn Hữu Cuông

Kinh

Nam

465a+b

082178855

29/10/2008

HY

45

                   4,500,000

524

Nguyễn Đức

Kinh

Nam

466a

O80958567

5/7/2010

LS

45

                   4,500,000

525

Hoàng Thị Thủy

Kinh

Nữ

482b

145263264

31/7/2003

LS

3

                      300,000

526

Nguyễn Đình Huyên

Kinh

Nam

483a

082160431

30/5/2008

LS

45

                   4,500,000

527

Lê Thị Hương

Kinh

Nữ

483b

O80894538

 13/2/1978

LS

4

                      400,000

528

Phùng Thị Nga

Nùng

Nữ

484a

O80973268

 4/5/1991

LS

10

                   1,000,000

529

Hoàng Thị Thúy

Tày

Nữ

486+487

O80993177

 26/2/2000

LS

45

                   4,500,000

530

Nguyễn Thị Đông

Kinh

Nữ

488+489

145263073

 31//7/2003

HY

20

                   2,000,000

531

Nguyễn Thị Thi

Kinh

Nữ

490b+511b

O82019104

11/7/2006

LS

20

                   2,000,000

532

Đinh Thị hà

 

Nữ

492+793

O80802325

 11/6/1985

LS

10

                   1,000,000

533

Phạm Phương Lan

Kinh

Nữ

496+497

O80944709

 24/3/2003

LS

45

                   4,500,000

534

Lê Thị Nhi

Tày

Nữ

498+499

O80992403

 4/10/2006

LS

5

                      500,000

535

Đào Thị Luân

Kinh

Nữ

501+532

141906440

 21/6/1996

HH

45

                   4,500,000

536

Nguyễn Hồng Hảo

Kinh

Nữ

502+503

O80741541

 1/7/1980

LS

45

                   4,500,000

537

Vi Thị Huệ

Tày

Nữ

508+495

O80976830

 9/11/2004

LS

45

                   4,500,000

538

Phạm Thị Ngọc Hoa

Kinh

Nữ

511a

O80890563

 4/10/2006

LS

10

                   1,000,000

539

Ngô Thị Minh Hòa

Kinh

Nữ

516a

O81057688

 28/4/2000

LS

45

                   4,500,000

540

Vũ Thị Thủy

Kinh

Nữ

517a+b

O80760465

21/5/2007

LS

45

                   4,500,000

541

Vũ Thu Hiền

Kinh

Nữ

518+519

O80690238

25/3/2011

LS

45

                   4,500,000

542

Tạ Kim Lan

Kinh

Nữ

520+521

O81025762

 5/4/2001

LS

20

                   2,000,000

543

Nguyễn Thị Lý

Kinh

Nữ

522+523

O80917682

11/10/2006

LS

20

                   2,000,000

544

Phạm Văn Vì

Kinh

Nam

527b

O80940278

 30/10/2006

LS

100

                 10,000,000

545

Phạm Thị Thanh Hiền

Kinh

Nữ

528+529

O81037971

 7/1/2002

LS

5

                      500,000

546

Nguyễn Thị Thơm

Kinh

Nữ

548+549

O80741442

 12/9/2006

LS

100

                 10,000,000

547

Sầm Thị Điệp

Nùng

Nữ

554+555

O80956082

 1/8/2005

LS

45

                   4,500,000

548

Phùng Thị Giang Hà

 

Nữ

555b

O80924571

14/12/1996

LS

45

                   4,500,000

549

Vũ Thị Nga

Kinh

Nữ

557+592

O80984207

 7/4/1997

LS

10

                   1,000,000

550

Nguyễn Thị Tâm

Kinh

Nữ

562b

O80657768

25/10/2006

LS

45

                   4,500,000

551

Nguyễn Thị Thu Hiền

Kinh

Nữ

574+575

O80892759

 13/2/1987

LS

10

                   1,000,000

552

Vy Huệ Anh

Nùng

Nữ

577+578

O80779533

 28/9/2006

LS

45

                   4,500,000

553

Lê Ái Thìn

Kinh

Nữ

588+589

O80935980

 3/9/1996

LS

40

                   4,000,000

554

Lăng Thị Mai

Tày

Nữ

594+595

O81012065

 20/4/2000

LS

5

                      500,000

555

Hoàng Kim Thảo

Tày

Nữ

597+598

O80992331

 8/7/1998

LS

5

                      500,000

556

Nguyễn Thị Lý

Kinh

Nữ

599+572

O80975916

 18/10/2006

LS

20

                   2,000,000

557

Giàn Thị Mai Hương

Nùng

Nữ

609a

O80946252

 5/9/2006

LS

180

                 18,000,000

558

Đàm Thanh Thùy

Nùng

Nữ

609b

O80940264

 6/4/2007

LS

145

                 14,500,000

559

Vũ Thị Thành

Kinh

Nữ

610a

O80980504

 20/2/2001

LS

10

                   1,000,000

560

Trần Thị Dung

Kinh

Nữ

610b,611b

O80742930

 11/9/2006

LS

200

                 20,000,000

561

Nguyễn Thị Mùi

Kinh

Nữ

612b

O80769502

 24/9/1982

LS

10

                   1,000,000

562

Trần Thị Thoa

Kinh

Nữ

618+619

O80960467

 14/6/2000

LS

10

                   1,000,000

563

Mạnh Thị Lợi

Kinh

Nữ

621+622

O80960372

 2/10/1995

LS

5

                      500,000

564

Đào Văn Thắm

 

 

624

145423699

26/6/06

HY

5

                      500,000

565

Đào Quang Vẻ

Kinh

Nam

626+631

145358529

26/5/2005

HY

20

                   2,000,000

 

Sân

 

 

 

 

 

 

            5,384

               538,400,000

566

Hà Thị Hiến

Kinh

Nữ

1

080964253

16/4/2010

LS

10

                   1,000,000

567

Đinh Thị Tuyết

Kinh

Nữ

2

O80713507

 21/9/2006

BT

45

                   4,500,000

568

Vũ Văn Tập

Kinh

Nam

3

O80906922

 5/2/1996

LS

45

                   4,500,000

569

Nguyễn T Hồng Gói

Kinh

Nữ

4

140340661

 13/9/1978

HP

20

                   2,000,000

570

Nguyễn Thị Loan

Kinh

Nữ

10

O82019000

 7/7/2004

LS

20

                   2,000,000

571

Dương Thị Lả

Nïng

Nữ

19

O80742692

 9/7/1980

LS

3

                      300,000

572

Nguyễn Thị Ngọc

Kinh

Nữ

20

120552428

 13/4/1979

HB

3

                      300,000

573

Ngọc Thị Hương

Nïng

Nữ

22

O81025893

 7/5/2001

LS

5

                      500,000

574

Vy Thị Đức

Nïng

Nữ

24

O80889131

 6/5/2003

LS

45

                   4,500,000

575

Dương Thị Hợp

Tµy

Nữ

25

O81068390

 3/4/2003

LS

45

                   4,500,000

576

Nguyễn Thúy Loan

Kinh

Nữ

28

O80777873

11/10/2006

LS

45

                   4,500,000

577

Hoàng Thị Hằng

Kinh

Nữ

29

O81040949

 15/12/2000

LS

90

                   9,000,000

578

Hoàng Thị Nga

Kinh

Nữ

30

O80829452

 17/6/2003

LS

45

                   4,500,000

579

Quản Thục Linh

Kinh

Nữ

31

O80829614

 17/6/2003

LS

45

                   4,500,000

580

Hoàng Phương Lan

Kinh

Nữ

36

O80893612

 23/4/2003

LS

45

                   4,500,000

581

Ngô Thị Yên

Kinh

Nữ

38

O81037413

22/8/2001

LS

30

                   3,000,000

582

Lê Thị Hồng

Kinh

Nữ

39

191504579

 22/7/2002

LS

10

                   1,000,000

583

Hoàng Thị Bền

Nïng

Nữ

45

O81040249

 18/8/2000

LS

5

                      500,000

584

Hà Thị Huyền

Tµy

Nữ

53

O80780825

3/11/2006

LS

20

                   2,000,000

585

ChuThị Cúc

Kinh

Nữ

92

O80778898

31/10/2006

LS

45

                   4,500,000

586

Nguyễn Thành Lạng

Kinh

Nữ

94

080777418

30/5/01

LS

10

                   1,000,000

587

Nguyễn Thị Hòa

 

Nữ

98

080776683

18/5/2007

LS

10

                   1,000,000

588

Phạm Hồng Việt

Kinh

Nữ

110

O80875020

8/10/2008

LS

45

                   4,500,000

589

Nguyễn Thị Bích

Kinh

Nữ

115

O80781090

 28/4/2002

LS

20

                   2,000,000

590

Đinh Thị Nhung

Kinh

Nữ

134

O82001280

 13/11/2003

LS

10

                   1,000,000

591

Lê Thị Vân

Kinh

Nữ

135

O80247431

 22/5/1980

LS

10

                   1,000,000

592

Trần Thị Thúy Vân

Kinh

Nữ

137

O80776625

 16/11/2000

LS

5

                      500,000

593

Nguyễn Thị Thanh

Kinh

Nữ

139

O80966861

 18/8/1995

LS

10

                   1,000,000

594

Phạm Thị Dinh

Kinh

Nữ

140

O80992497

 2/5/2001

LS

45

                   4,500,000

595

Vũ Kim Lan

Kinh

Nữ

145

80740081

18/6/80

LS

20

                   2,000,000

596

Tạ Kim Oanh

Kinh

Nữ

146

111190797

 21/9/1990

LS

5

                      500,000

597

Nguyễn T Phương Thảo

Kinh

Nữ

148

O80906961

 13/11/1990

LS

10

                   1,000,000

598

Lương Thị Sơn

Kinh

Nữ

149

O80648407

 9/1/1980

LS

200

                 20,000,000

599

Vũ Thu Huyền

Kinh

Nữ

150

O81037160

 2/7/2001

LS

5

                      500,000

600

Nguyễn Ngọc Thoa

Kinh

Nữ

170

O80992370

 18/6/2001

LS

45

                   4,500,000

601

Vũ Bích Mai

 

Nữ

171

80740080

 24/11/1993

LS

10

                   1,000,000

602

Nông Thị Hợp

Tµy

Nữ

172

O80734091

8/1/2008

LS

45

                   4,500,000

603

ChuMinh Tuyết

Kinh

Nữ

173

O80779015

8/1/2008

LS

45

                   4,500,000

604

ChuGiáp Thu

kinh

 

183

O80984285

 23/4/1997

LS

40

                   4,000,000

605

Đoàn Thị Hương

 

Nữ

183A

82061972

10/2/2006

LS

45

                   4,500,000

606

Nguyễn Thị Dung

Kinh

Nữ

186

O80777973

 17/7/1980

LS

45

                   4,500,000

607

Mai Thanh Châm

Kinh

Nữ

187

O80928600

 8/6/1994

LS

45

                   4,500,000

608

Khổng Thị Mai Anh

Kinh

Nữ

191

80740234

27/12/06

LS

230

                 23,000,000

609

Vũ Thị Chúc

Kinh

Nữ

196

O80801753

 3/7/1985

LS

45

                   4,500,000

610

Dương Thị Tươi

Kinh

Nữ

197

O80796622

 6/8/1984

LS

45

                   4,500,000

611

Nguyễn Hải Yến

Kinh

Nữ

198

O80765403

 1/11/1982

LS

10

                   1,000,000

612

Đoỗ Thị Thao

Kinh

Nữ

199

O80993093

 7/7/1999

LS

45

                   4,500,000

613

Phạm Thị Xuân

Kinh

Nữ

200

O80552700

 10/6/1979

LS

10

                   1,000,000

614

Trần Thị Mai

Kinh

Nữ

202

O82018402

 19/4/2004

LS

45

                   4,500,000

615

Khúc Thị Ngân

Kinh

Nữ

204

O80665095

 31/3/1980

LS

135

                 13,500,000

616

Trần Thị Thúy

Kinh

Nữ

205

O80941190

 26/12/1995

LS

10

                   1,000,000

617

Nguyễn Thị Hiền

Kinh

Nữ

206

O82019120

 23/7/2004

LS

10

                   1,000,000

618

Hà Thị Khoằn

Nïng

Nữ

207

O80801499

 11/6/1985

LS

5

                      500,000

619

Nguyễn Thị Hương

Kinh

Nữ

208

O81039833

 22/4/2002

LS

10

                   1,000,000

620

Phạm Thị Hồng Nhung

Kinh

Nữ

209

O80982700

 8/4/1999

LS

10

                   1,000,000

621

Đoàn Thị Mùi

Kinh

Nữ

210

162824207

 19/5/2004

LS

45

                   4,500,000

622

Nguyễn Thị Hà

Kinh

Nữ

211

O81014002

 11/12/2000

LS

10

                   1,000,000

623

Nguyễn Thị Hởi

Kinh

Nữ

214

80827167

1/4/2003

LS

45

                   4,500,000

624

Trần Thị Minh

Tµy

Nữ

217

O80713373

 24/4/1980

LS

45

                   4,500,000

625

Bùi Thị Định

Kinh

Nữ

220

O80765457

 3/11/1982

LS

10

                   1,000,000

626

Hoàng Thị Lệ Nhiên

Tµy

Nữ

221

O80962242

 3/9/1993

LS

10

                   1,000,000

627

ChuThị Dung

Tµy

Nữ

224

O80669579

15/12/2008

LS

45

                   4,500,000

628

Vũ Tuyết Hằng

Kinh

Nữ

111+112

O80788641

 17/4/1984

LS

35

                   3,500,000

629

Nguyễn Thị Xuân

Tµy

Nữ

112b

O80986633

 6/1/2000

LS

20

                   2,000,000

630

Vũ Tuyết Mai

Kinh

Nữ

112b

080977853

3/6/2009

LS

25

                   2,500,000

631

Phạm Huy Sơn

Kinh

 

12+13+14

O80777403

 13/7/1980

LS

5

                      500,000

632

Ngô Thị Tuyết

Kinh

Nữ

130+131

O82018266

 31/3/2004

LS

45

                   4,500,000

633

Nguyễn Thị Hồng

Kinh

Nữ

132+133

O80692044

 30/5/1980

LS

45

                   4,500,000

634

Hoàng Thị Khảm

Tµy

Nữ

143+160

 O80802150

13/12/2010

LS

110

                 11,000,000

635

Nguyễn Thanh Xuân

 

 

147(146)

125228919

 21/5/2003

BN

10

                   1,000,000

636

Nguyễn Thị Phượng

Kinh

Nữ

15+16

O81064293

 7/1/2003

LS

45

                   4,500,000

637

CamThị Tiếp

Tµy

Nữ

151+213

O80791170

 1/4/1999

LS

45

                   4,500,000

638

Bùi Thị Tuyết

Kinh

Nữ

17+18

O80934128

 15/4/2004

LS

3

                      300,000

639

Trần Lệnh Thành

Kinh

Nữ

173b

080964825

29/3/2005

LS

65

                   6,500,000

640

Nguyễn Thanh Hương

Kinh

Nữ

184a

O80976836

28/2/2007

LS

45

                   4,500,000

641

Đặng Thị Yến

Kinh

Nữ

184b+185a

O80884452

18/5/2007

LS

45

                   4,500,000

642

Phan Thị Thìn

Tµy

Nữ

185b

O80998337

 6/10/1999

LS

145

                 14,500,000

643

Phạm Thị Minh

Kinh

Nữ

192a

O80773835

 1/8/1980

LS

45

                   4,500,000

644

Tạ Thị Thu Loan

Hoa

Nữ

192b

O81040699

 7/11/2000

LS

45

                   4,500,000

645

Vũ Thị Châm

Kinh

Nữ

193+194

O80993518

 11/3/1998

LS

45

                   4,500,000

646

Dương Thị Thắm

Kinh

Nữ

195+127

O80908064

 4/11/1999

LS

90

                   9,000,000

647

Nguyễn Thị Hảo

Kinh

Nữ

1K

O80780747

 21/10/1982

LS

45

                   4,500,000

648

Nguyễn Thị Huyền

Kinh

Nữ

215a+215b

O80992023

 15/6/1998

LS

145

                 14,500,000

649

Phan Thị Hương

Kinh

Nữ

225+226

120960592

 11/1/1986

HB

45

                   4,500,000

650

Đào Thị Thu Hà

Kinh

Nữ

26+27

O80918659

5/5/2006

LS

45

                   4,500,000

651

Đoàn Thị Hè

Tµy

Nữ

2b

O80691452

 27/5/1980

LS

10

                   1,000,000

652

Nguyễn Thị thùy

Kinh

Nữ

33a

151683456

 5/12/2003

TB

45

                   4,500,000

653

Lê Thị Nguyên

Kinh

Nữ

33b

120971840

11/6/1986

HB

45

                   4,500,000

654

Nguyễn Thị Huyền

Kinh

Nữ

34+35

O80900664

 14/1/2002

LS

45

                   4,500,000

655

Nguyễn Thị Xuân

Kinh

Nữ

3a

141498200

 3/6/1987

HH

45

                   4,500,000

656

Nguyễn Thị Tần

Kinh

Nữ

3b

120779786

 7/7/1981

HB

10

                   1,000,000

657

Nguyễn Thị Bé

Kinh

Nữ

49+50

O80692730

 27/4/2004

LS

45

                   4,500,000

658

Hoàng T Thanh Hải

Tµy

Nữ

51+52+91

O80793411

7/5/2008

LS

45

                   4,500,000

659

Lê Thị Thơm

Kinh

Nữ

71+72

O80884201

 12/2/1987

LS

45

                   4,500,000

660

Phạm Thị Huế

Kinh

Nữ

73+74

82091851

25/10/2006

LS

45

                   4,500,000

661

Đường Thị Hảo

 

Nữ

8+9

O80760714

 28/8/1982

LS

10

                   1,000,000

662

La Thị Khằn

Tµy

Nữ

95+96

O80802242

 10/6/1985

LS

60

                   6,000,000

663

Lưu Thị Mùi

 

Nữ

81

080964512

10/3/2006

LS

1530

               153,000,000

664

Nguyễn Thị Thanh

Kinh

Nữ

125

080984942

18/9/1997

LS

45

                   4,500,000

 

Chợ Kỳ lừa

 

 

 

 

 

 

6,579

657,900,000

665

Tô Tuyết Sơn

Kinh

Nữ

01 PS

O80918292

22/5/2007

LS

20

                   2,000,000

666

Lâm Thị Quy

Kinh

Nữ

02b NT

O80925395

 12/9/1995

LS

5

                      500,000

667

Mai Thủy Lệ

Kinh

Nữ

02NT

O80657967

 17/12/2002

LS

90

                   9,000,000

668

Trần Văn Dương

Kinh

Nam

101 NT

O80742161

 6/7/2004

LS

45

                   4,500,000

669

Võ Trí Hưng

Kinh

Nam

102NT

O80964441

 5/5/1994

LS

45

                   4,500,000

670

Hoàng Thị Lan Anh

Kinh

Nữ

143NT

O80900689

11/6/2007

LS

45

                   4,500,000

671

Ngô Thị Nhít

Hoa

Nữ

104NT

O80901292

 6/1/1987

LS

45

                   4,500,000

672

Dỉn A Khoằn

 

Nữ

105NT

O80955333

 26/11/1999

LS

2

                      200,000

673

Hoàng Thị Nhao

Nùng

Nữ

106NT

O80979671

 20/7/1998

LS

45

                   4,500,000

674

Vũ Thị Dũng

Kinh

Nữ

108NT

O80962371

 5/10/1993

LS

45

                   4,500,000

675

Trần Thị Hằng

Nùng

Nữ

109NT

O81056301

 23/5/2000

LS

145

                 14,500,000

676

Nguyễn Ngọc Yến

Kinh

Nữ

10NT

O80958890

 3/7/1993

LS

10

                   1,000,000

677

Trần Hải Trung

Kinh

Nam

10SC§

O81064097

 15/11/2002

LS

10

                   1,000,000

678

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Kinh

Nữ

110NT

081003318

31/7/02

LS

45

                   4,500,000

679

Chi Thị Phương

Tày

Nữ

111NT

O80812238

 12/5/1992

LS

20

                   2,000,000

680

Trần Thị Phúc

Kinh

Nữ

112NT

O81040888

  8/12/2000

LS

45

                   4,500,000

681

Trần Thị Sâm

Kinh

Nữ

113NT

O80924884

4/3/1997

LS

45

                   4,500,000

682

Trương Thị Lộc

Kinh

Nữ

114NT

O80740685

 23/6/1980

LS

45

                   4,500,000

683

Bùi Thị Hiền

Kinh

Nữ

115NT

O80689959

 10/5/1980

LS

20

                   2,000,000

684

Trần Thị Ninh

Kinh

Nữ

116NT

O81040296

 28/8/2000

LS

45

                   4,500,000

685

Lưu Thị Tiễu

Kinh

Nữ

117NT

O80698918

 22/8/2001

LS

20

                   2,000,000

686

Nguyễn Thị Bích Liên

Kinh

Nữ

118+119NT

O80742007

 4/7/1980

LS

45

                   4,500,000

687

Vũ Thị Hương

Kinh

Nữ

119NT

145034172

28/4/04

HY

20

                   2,000,000

688

Lê Tiền Hoàn

Kinh

Nam

11NT

O80986382

 28/10/1999

LS

5

                      500,000

689

Bùi Quang Khải

 

Nam

120NT

O81025037

 5/1/2001

LS

100

                 10,000,000

690

Nông Phong Lan

Tày

Nữ

121NT

O80964358

7/12/2010

LS

45

                   4,500,000

691

Hoàng Thị Bích

Kinh

Nữ

122NT

O80976874

 26/6/1993

LS

10

                   1,000,000

692

Đỗ Văn Thắng

Kinh

Nam

127NT

O80741051

 10/2/1996

LS

10

                   1,000,000

693

Vi Thị Quỳnh

Tày

Nữ

128NT

O80774871

 9/8/1980

LS

10

                   1,000,000

694

Nguyễn T Bích Hồng

Kinh

Nữ

12B NT

O81037847

 29/11/2001

LS

10

                   1,000,000

695

Lê Tiến Son

Kinh

Nam

12NT

O80740940

 24/6/1980

LS

30

                   3,000,000

696

Nguyễn Thị Hợp

Kinh

Nữ

130NT

O80593343

12/7/2007

LS

290

                 29,000,000

697

Nguyễn Viết Thống

Kinh

Nam

132NT

O80692096

 13/4/2004

LS

45

                   4,500,000

698

Nguyễ T Hoàng Yến

Kinh

Nữ

135NT

O80692096

 25/10/2000

LS

100

                 10,000,000

699

Nguyễn Thanh Mai

Kinh

Nữ

136NT

O80935082

 9/5/1996

LS

45

                   4,500,000

700

Hoàng Thúy Huệ

Kinh

Nữ

137NT

O80993402

 13/2/1998

LS

45

                   4,500,000

701

Đặng Thị Thủy

Kinh

Nữ

138NT

121414018

 24/8/1999

BG

50

                   5,000,000

702

Nguyễn Chí Thanh

Kinh

Nam

139NT

O80955385

 25/4/1992

LS

45

                   4,500,000

703

Đỗ Thị Lạng

Kinh

Nữ

14->16NT

O81003655

 11/9/2002

LS

45

                   4,500,000

704

Trần Thanh Bình(Phương)

Kinh

Nam

140NT

O80924120

23/9/1996

LS

20

                   2,000,000

705

Nguyễn Thúy Ngà

Kinh

Nữ

141NT

O80892893

 4/3/1999

LS

20

                   2,000,000

706

Nguyễn Thị Phúc

Kinh

Nữ

142NT

O80962316

 17/1/1995

LS

20

                   2,000,000

707

Hoàng Thị Lan Anh

Kinh

Nữ

143NT

O80900689

 24/8/1988

LS

90

                   9,000,000

708

Trần Thị Sâm

Kinh

Nữ

144NT

O80769490

 24/11/1982

LS

20

                   2,000,000

709

Hà Thị Cửu

Tày

Nữ

17NT

O80962538

1 1/12/1993

LS

45

                   4,500,000

710

Diệp Ái Vân

Hoa

Nữ

18NT

O80934396

 19/4/1996

LS

45

                   4,500,000

711

Vi Thị Tuyết

Tày

Nữ

19NT

O80984767

 4/8/1997

LS

10

                   1,000,000

712

Lưu Tuệ Như

Hoa

Nữ

20NT

O81872473

 23/3/2004

LS

10

                   1,000,000

713

Nông Thị Điều

Tày

Nữ

21NT

O80614223

 25/3/2004

LS

10

                   1,000,000

714

Lục Kim Hoa

Hoa

Nữ

22NT

O80585789

 14/10/2002

LS

45

                   4,500,000

715

Vũ Thị Mỹ

Tày

Nữ

23NT

O81062005

 15/2/1996

LS

30

                   3,000,000

716

Nguyễn Thị Chiên

Kinh

Nữ

24NT

110126476

 29/7/1978

LS

20

                   2,000,000

717

Nguyễn Thị Chuyên

Kinh

Nữ

26Nt

111018722

 17/9/1984

LS

20

                   2,000,000

718

Đặng Thị Ngà

Kinh

Nữ

27NT

O80690771

 20/5/1980

LS

10

                   1,000,000

719

Nguyễn Thu Phương

Kinh

Nữ

28+29NT

O80924970

 14/3/1997

LS

45

                   4,500,000

720

Nguyễn Văn Sơn

Kinh

Nam

30NT

O80741550

7/5/2008

LS

50

                   5,000,000

721

Lưu Yến Hòa

Hán

Nữ

31NT

O80955350

13/4/1992

LS

45

                   4,500,000

722

Đỗ Thị Khánh

Kinh

Nữ

35+32NT

O80695462

 4/6/1980

LS

65

                   6,500,000

723

Phạm Thị Tiến

Kinh

Nữ

34NT

O80553353

 18/6/1979

LS

45

                   4,500,000

724

Nguyễn Văn Giang

Kinh

Nam

36+37NT

161615183

 11/3/1985

 

45

                   4,500,000

725

Cao Thị Hiền

 

Nữ

36CPSNT

080982979

12/7/1999

LS

20

                   2,000,000

726

Nguyễn Thị Soạn

Kinh

Nữ

38NT

O80979875

 24/6/1995

LS

45

                   4,500,000

727

Lư Khìn

Hoa

Nam

39NT

O80964475

 10/5/1994

LS

45

                   4,500,000

728

Lê Thị Tâm

Kinh

Nữ

3NT

O80992722

 30/10/1998

LS

100

                 10,000,000

729

Đỗ Thị Dung

Kinh

Nữ

42+43NT

170014271

 20/12/1977

 

90

                   9,000,000

730

Trần Văn Nam

Kinh

Nam

45+46NT

100630341

 15/6/1992

QN

135

                 13,500,000

731

Trần Thị Nga

Kinh

Nữ

49+50NT

O80692911

 17/6/1998

LS

45

                   4,500,000

732

Trần Thị Đồng

Kinh

Nữ

4Nt

O80740631

 21/6/1980

LS

10

                   1,000,000

733

Hoàng Thị Hoa

Kinh

Nữ

5 (s©n)NT

O80690631

 19/5/1980

LS

45

                   4,500,000

734

Phan Văn Hòa

Tày

Nam

51NT

O80778259

 18/7/1980

LS

45

                   4,500,000

735

Triệu Thị Lỗi

Nùng

Nữ

52NT

O80992711

 7/8/2003

LS

20

                   2,000,000

736

Triệu Thị Sáu

Nùng

Nữ

53NT

O81062067

 7/8/2003

LS

20

                   2,000,000

737

Trần Thị Lan

 

Nữ

54NT

O80827555

 5/7/1991

LS

45

                   4,500,000

738

Đặng Lệ Tranh

Kinh

Nữ

55NT

O80960488

17/5/2006

LS

45

                   4,500,000

739

Nguyễn Thị Tuyết

Kinh

Nữ

57NT

O80890852

2/10/2006

LS

45

                   4,500,000

740

ChuThị Thúy

Kinh

Nữ

58NT

O80984148

2/10/2006

LS

45

                   4,500,000

741

ChuThị Bích

Kinh

Nữ

59NT

O80778860

21/7/2010

LS

45

                   4,500,000

742

Phaạm Thị Ngọc Anh

Kinh

Nữ

60NT

O80812482

 23/5/2003

LS

45

                   4,500,000

743

Nông Thị Hảo

Nùng

Nữ

61NT

O80979879

 21/6/1995

LS

45

                   4,500,000

744

Hoàng Thị Bích Liên

Tày

Nữ

63NT

O80697204

 18/6/1980

LS

45

                   4,500,000

745

Dương Thị Phú

Kinh

Nữ

64NT

O80992968

 1/3/1999

LS

100

                 10,000,000

746

Đinh Thị Lý

Kinh

Nữ

64NT

111093075

6/6/2009

HSB

100

                 10,000,000

747

Trịnh Thúy Trưng

Kinh

Nữ

67NT

O81056217

 27/12/1994

LS

690

                 69,000,000

748

Nguyễn Thị Hoa

Kinh

Nữ

69NT

 O80769270

 5/11/1982

LS

45

                   4,500,000

749

Hoàng Nhật Lệ

Kinh

Nữ

72+73

080884396

13/2/1987

LS

50

                   5,000,000

750

Dương Đình Can

 

Nam

75NT

145111381

9/1/2010

HY

96

                   9,600,000

751

Phạm Thị Hạnh

Kinh

Nữ

76NT

O80781060

 01/03/2001

LS

45

                   4,500,000

752

Phạm Thị Hải

Kinh

Nữ

77NT

080789410

5/11/2002

LS

10

                   1,000,000

753

Lê Hoàng Anh

Kinh

Nữ

78NT

O80924709

 31/12/1996

LS

45

                   4,500,000

754

Đinh thị Loan

Tày

Nữ

79NT

O80917444

 6/7/1988

LS

50

                   5,000,000

755

Trịnh Thị Nghĩa

Kinh

Nữ

8 SC§

O80915445

 10/10/2001

LS

5

                      500,000

756

Hoàng Thị Mai

Nùng

Nữ

80NT

O80986068

 13/8/1999

LS

45

                   4,500,000

757

Đoàn Kim Hoa

Tày

Nữ

81NT

O80800841

 10/4/1993

LS

45

                   4,500,000

758

Nguyễn Thị Thủy

Kinh

Nữ

82NT

O80893004

 9/11/1999

LS

145

                 14,500,000

759

Đào Thị Lan Phương

Kinh

Nữ

82NT

125444012

11/4/2008

LS

45

                   4,500,000

760

Nguyễn Xuân Thanh

Kinh

Nam

83NT

O80917818

 29/6/1995

LS

10

                   1,000,000

761

Đỗ Thị Thủy

Kinh

Nữ

85NT

O80829446

 16/6/2003

LS

50

                   5,000,000

762

Hoàng Thị hạnh

Nùng

Nữ

86NT

O80768685

 22/3/1999

LS

45

                   4,500,000

763

Lưu Thị Thảo

Kinh

Nữ

87NT

O80890675

 5/6/2003

LS

45

                   4,500,000

764

Hà Thị Thúy

Kinh

Nữ

88NT

O80741068

 26/5/1980

LS

45

                   4,500,000

765

Dương Thị Kim Loan

Kinh

Nữ

89NT

O80797869

 23/2/2000

LS

600

                 60,000,000

766

Hà Thị Vân

Kinh

Nữ

8NT

O81025726

 29/3/2001

LS

5

                      500,000

767

Hoàng Thúy Nga

Tày

Nữ

90NT

O80993167

 10/11/1997

LS

170

                 17,000,000

768

Mai Thị Hà

Tày

Nữ

91NT

80925797

4/3/2003

LS

45

                   4,500,000

769

ChuThị Đẩy

Nùng

Nữ

92NT

081003589

29/8/02

LS

45

                   4,500,000

770

Nguyễn Thị Huyền

Kinh

Nữ

93NT

O80988716

 26/1/2000

LS

45

                   4,500,000

771

Nguyễn Văn Hùng

Kinh

Nữ

94NT

O82018564

 19/5/2004

LS

45

                   4,500,000

772

Trịnh Kim Thanh

Kinh

Nữ

95NT

O80890341

 22/6/1999

LS

45

                   4,500,000

773

Trần Thị Dịu

Kinh

Nữ

96NT

O80953199

 20/2/1993

LS

45

                   4,500,000

774

Thân Thị Bích Hằng

Kinh

Nữ

98NT

O80935001

1/12/2010

LS

100

                 10,000,000

775

Lương Thị Vân Anh

 

Nữ

98BNT

O80973999

26/7/2010

LS

45

                   4,500,000

776

Đỗ Thị Tình

Kinh

Nữ

99NT

O80550720

15/6/1979

LS

45

                   4,500,000

777

Trần Thị Bé

kinh

Nữ

9NT

030663203

14/3/05

HP

10

                   1,000,000

778

Trần Thị Hằng

Kinh

Nữ

H. n­íc

O80760635

 18/8/1982

LS

3

                      300,000

779

Laâm Thị Bích

Kinh

Nữ

H.n­ícNT

O80925393

 12/9/1995

LS

3

                      300,000

780

Hoàng Bảo Ngọc

Kinh

Nam

P. sinhNT

O80776328

 1/2/1983

LS

5

                      500,000

781

Nguyễn Thị Thành

Kinh

Nữ

P. sinhNT

O80986048

 3/8/1999

LS

10

                   1,000,000

782

Hoàng Thị Be

Tày

Nữ

P. sinhNT

O81040561

 12/10/2000

LS

40

                   4,000,000

783

Trần Thị Tuyết

Kinh

Nữ

PS

190589356

 30/8/1979

BTT

5

                      500,000

784

Bế Thị Lưu

Tày

Nữ

PS NT

O80717811

 4/6/1980

LS

5

                      500,000

785

Cao Thị Hòa

 

Nữ

PS NT

O80982823

 26/5/1996

LS

45

                   4,500,000

786

Trần Thị Nhài

 

Nữ

QPS

O80953432

 17/3/2003

LS

20

                   2,000,000

787

Nguyễn Anh Tú

Kinh

Nữ

T.ho¸

082061866

6/1/2006

LS

10

                   1,000,000

 

Chợ TT Kỳ Lừa

 

 

 

 

 

 

            1,412

               141,200,000

788

Bùi Thị Hải

Kinh

Nữ

01 TT

O80740433

 20/6/1980

LS

30

                   3,000,000

789

Lê Thị Kim Dung

Kinh

Nữ

08TT

O80907164

 1/12/1987

LS

10

                   1,000,000

790

Nguyễn Thị Phượng

Kinh

Nữ

104TT

O80740828

 24/6/1980

LS

45

                   4,500,000

791

Bế Thị Lầy

Nùng

Nữ

105TT

O80966197

 1/7/1995

LS

45

                   4,500,000

792

Trình Thị Hường

Nùng

Nữ

107TT

O80986717

 26/1/2000

LS

45

                   4,500,000

793

Nguyễn Thị Tám

Kinh

Nữ

10TT

O82001135

 21/10/2003

LS

20

                   2,000,000

794

Nông Thị Thu

Tày

Nữ

113(TT)

O80776884

16/4/2008

LS

5

                      500,000

795

Nguyễn Văn Thủy

Kinh

Nam

115TT

145058586

 30/4/1998

LS

5

                      500,000

796

Bế Thị Phương

Tày

Nữ

119TT

O80873478

 4/3/2003

LS

10

                   1,000,000

797

Nguyễn Thanh Xuân

Kinh

Nữ

11TT

O80924397

 19/11/1996

LS

5

                      500,000

798

Nguyễn Đăng Trường

Kinh

Nam

120TT

082236712

25/6/2010

LS

20

                   2,000,000

799

Nguyễn Hạnh Hương

Kinh

Nữ

122TT

O80866068

 16/6/2000

LS

10

                   1,000,000

800

Lê Thị Liên

Kinh

Nữ

124TT

O80892739

 12/2/1987

LS

45

                   4,500,000

801

Lâm Thị Bến

Nùng

Nữ

125TT

O81040310

 29/8/2000

LS

10

                   1,000,000

802

Đặng Minh Hiền

Kinh

Nữ

126TT

080962612

16/1/2007

LS

90

                   9,000,000

803

Đinh Thị Hà

Kinh

Nữ

127TT

O81084814

 4/3/2003

LS

10

                   1,000,000

804

Đặng Thị Quý

Kinh

Nữ

129 TT

O80801172

 6/6/1985

LS

10

                   1,000,000

805

Bùi Thị Mai Phương

Kinh

Nữ

12b TT

O60172661

17/4/1979

LS

50

                   5,000,000

806

Phạm Thị Hồi

Kinh

Nữ

132TT

110541610

 17/4/1979

HSB

10

                   1,000,000

807

Phạm Thanh Vân

Tày

Nữ

133TT

O80791528

12/6/2003

LS

45

                   4,500,000

808

Nông Thanh Thúy

Tày

Nữ

134TT

O80781064

 16/4/1984

LS

30

                   3,000,000

809

Bùi Thị Loan

Kinh

Nữ

135TT

082018727

9/6/2004

LS

45

                   4,500,000

810

Tô Kim Bích

Tày

Nữ

136 TT

O80888892

 12/6/2000

LS

50

                   5,000,000

811

Trần Thị Thanh

Tày

Nữ

139TT

O80829858

 10/6/2003

LS

20

                   2,000,000

812

Phạm Văn Dũng

Kinh

Nam

13TT

O80741639

2/7/1980

LS

5

                      500,000

813

Nguyễn Mai Phương

Kinh

Nữ

14(TT)

O80962410

 19/10/1993

LS

10

                   1,000,000

814

Phạm Thanh Xuân

Kinh

Nữ

140TT

O80801077

29/1/2010

LS

45

                   4,500,000

815

Lê Thị Dị

Kinh

Nữ

15TT

O80935189

 21/5/1996

LS

20

                   2,000,000

816

Hà Thị Nghi

Kinh

Nữ

16TT

O80689930

 10/5/1980

LS

5

                      500,000

817

Phan Nguyệt Mai

Hoa

Nữ

17TT

O80741279

10/6/2003

LS

20

                   2,000,000

818

Trần Thị Tố Phương

Kinh

Nữ

18 TT

O81064079

 12/11/2002

LS

5

                      500,000

819

Hoàng Thị Ca

Tày

Nữ

20TT

O80764933

 31/7 1980

LS

20

                   2,000,000

820

Lê Thị Liên

 

Nữ

21TT

O80892739

11/7/2006

LS

10

                   1,000,000

821

Phạm Thị Kiểm

Kinh

Nữ

22TT

O80689433

 7/5/1980

LS

20

                   2,000,000

822

Lê Thị Loan

Kinh

Nữ

23+24TT

O80934321

 12/4/1996

LS

40

                   4,000,000

823

Đoạn Văn Dung

Tày

Nam

25bTT

O80881508

 15/5/1992

LS

50

                   5,000,000

824

Nông Thị Thủy

Tày

Nữ

28TT

O80801114

 1/7/1985

LS

10

                   1,000,000

825

Nguyễn Thị Liên

Kinh

Nữ

33TT

O80777371

8/5/2003

LS

20

                   2,000,000

826

Phạm Thị Hiệp

Mường

Nữ

36TT

172506847

 11/2/2000

LS

4

                      400,000

827

Phạm Thị Hiền

Kinh

Nữ

41TT

O80953066

1/12/2010

LS

10

                   1,000,000

828

Phùng Thị Bích Hợp

Kinh

Nữ

43TT

O81039657

 29/3/2002

LS

5

                      500,000

829

Vũ Thị Huệ

Kinh

Nữ

45TT

O80768603

 13/7/2004

LS

10

                   1,000,000

830

Trần Thị Huyền

Hoa

Nữ

46TT

O80964522

 24/5/1994

LS

20

                   2,000,000

831

Vũ Thị Huệ

Kinh

Nữ

51TT

O11495865

 19/6/1987

HN

3

                      300,000

832

Nguyễn Thị Quynh

Kinh

Nữ

54ATT

O80935336

24/5/2010

LS

45

                   4,500,000

833

Hà Lương Vỹ

Tày

Nữ

58TT

O80924794

 21/1/1997

LS

10

                   1,000,000

834

Nguyễn Thị Ha

Kinh

Nữ

5bTT

O80993362

 12/1/1998

LS

20

                   2,000,000

835

Trần Thị Huyền

Kinh

Nữ

5TT

O80992425

 7/8/1998

LS

10

                   1,000,000

836

Phan Thu Hương

Kinh

Nữ

62TT

O80740920

 24/6/1980

LS

30

                   3,000,000

837

Nguyễn Thị Minh

Kinh

Nữ

63TT

O80914547

 20/1/1997

LS

10

                   1,000,000

838

Mã Thị Hà

Tày

Nữ

64TT

O80741863

 3/7/1980

LS

10

                   1,000,000

839

Nông Văn Kiên

Hoa

Nam

65TT

O81039951

 21/5/2002

LS

10

                   1,000,000

840

Nguyễn Thị Loan

Kinh

Nữ

68TT

O80789460

 12/3/2003

LS

20

                   2,000,000

841

Đặng Thị vinh Hoa

Kinh

Nữ

6bTT

O80924947

 12/3/1997

LS

5

                      500,000

842

Thân Thị Hương

Kinh

Nữ

6TT

O80866078

 15/8/1987

LS

5

                      500,000

843

Ngô Thúy Vân

Kinh

Nữ

7 TT

O80740580

 21/6/1980

LS

20

                   2,000,000

844

Vũ Văn Hùng

 

Nam

70TT

080946413

28/1/97

LS

10

                   1,000,000

845

Đinh Thị Nga

 

Nữ

71TT

O80887942

 28/7/2000

LS

10

                   1,000,000

846

Lại Kim Thanh

Kinh

Nữ

83TT

O80801050

 25/3/2003

LS

20

                   2,000,000

847

Hoàng Thị Thương

Tày

Nữ

85TT

O80812486

 23/5/2003

LS

5

                      500,000

848

Lê Bích Vân

Kinh

Nữ

89TT

O80879444

 18/2/2003

LS

10

                   1,000,000

849

Đỗ Thị Thu Hương

Kinh

Nữ

93TT

O80924295

 4/11/1996

LS

10

                   1,000,000

850

Trần Phi Hùng

Kinh

Nam

94TT

O80993163

 7/11/1997

LS

10

                   1,000,000

851

Lương Thị Kim

Nùng

Nữ

95TT

O80973027

 21/4/1991

LS

5

                      500,000

852

Đỗ Văn Thắng

Kinh

Nam

96TT

O80741050

 10/2/1996

LS

10

                   1,000,000

853

Tăng Nhật Huy

Nùng

Nam

98TT

 O80893627

 25/4/2002

LS

10

                   1,000,000

854

Nguyễn Thu Thủy

Kinh

Nữ

99TT

81025721

28/3/01

LS

45

                   4,500,000

855

Nguyễn Tôn Yên

Kinh

Nữ

9TT

O80992426

 7/8/1998

LS

10

                   1,000,000

856

Đàm Thị Bích Nga

Kinh

Nữ

P. sinhTT

O80924617

 17/12/1996

LS

10

                   1,000,000

857

Lâm Thị Hương

Kinh

Nữ

P. sinhTT

O80924618

 17/12/1996

LS

10

                   1,000,000

858

Hà Lương Vỹ

 

Nữ

7bTT

080924793

21/1/97

LS

45

                   4,500,000

 

Chợ Chi Lăng

 

 

 

 

 

 

            1,387

               138,700,000

859

Nguyễn Phi Thường

Kinh

Nam

1

O80800234

 30/4/1985

LS

20

                   2,000,000

860

Trần Thị hà

Kinh

Nữ

2

O80992712

 26/10/1998

LS

45

                   4,500,000

861

Khổng Thị Nghĩa

Kinh

Nữ

3

O80657995

22/4/1980

LS

45

                   4,500,000

862

Hà Thị Loan

Kinh

Nữ

4

O80778791

 26/7/1980

LS

50

                   5,000,000

863

Trần Đình Phú

Kinh

Nam

5

O810644292

 7/1/2003

LS

45

                   4,500,000

864

Nguyễn Thị Vân

Kinh

Nữ

6

O80873403

28/7/2004

LS

45

                   4,500,000

865

Lê Thị Quý

Tày

Nữ

7

O90439485

 5/7/1980

LS

20

                   2,000,000

866

Nguyễn Thị Bình

Kinh

Nữ

8

O80959721

 21/8/1992

LS

20

                   2,000,000

867

Lê Văn Chung

Kinh

Nam

9

O80913297

 8/4/2004

LS

20

                   2,000,000

868

Vũ Thị Yến

Kinh

Nữ

10

082219600

11/12/2009

HB

45

                   4,500,000

869

Nguyễn Thị hà

Kinh

Nữ

15

O82001255

 10/11/2003

LS

10

                   1,000,000

870

Nguyễn Quốc Phong

 

Nam

21

125176902

 17/4/2002

BN

10

                   1,000,000

871

Nguyễn Thị Thủy

Kinh

Nữ

26

O80773740

 28/7/1980

LS

10

                   1,000,000

872

Phạm Thị Châm

Kinh

Nữ

34

O80688621

27/9/2006

LS

45

                   4,500,000

873

Trịnh Thị Lương

Kinh

Nữ

38

082091997

10/1/2006

LS

20

                   2,000,000

874

Vũ Thị Phòng

Kinh

Nữ

40

O80689138

13/10/2006

LS

40

                   4,000,000

875

Nguyễn Thị Hạnh

Kinh

Nữ

45

O80802398

 18/11/2003

LS

5

                      500,000

876

Nguyễn Thị Nhung

Kinh

Nữ

49

O90211685

 13/3/1979

BT

5

                      500,000

877

Hoàng Thị Khương

Tày

Nữ

61

O81048854

 8/7/2004

LS

20

                   2,000,000

878

Lộc Thị Bằng

Tày

Nữ

62

O80664573

 26/3/1980

LS

3

                      300,000

879

Triệu Thị Liễu

Tày

Nữ

63

O80879795

 2/9/1986

LS

2

                      200,000

880

Nguyễn Thị Huệ

Kinh

Nữ

64

O82019065

 14/7/2004

LS

10

                   1,000,000

881

Lưu Tuyết Lan

Kinh

Nữ

65

O80689483

 7/5/1980

LS

5

                      500,000

882

Hoàng Thị hôn

Tày

Nữ

66

O80779321

 29/8/1980

LS

5

                      500,000

883

Nông Thị Oanh

Tày

Nữ

67

O80895503

 30/7/1987

LS

5

                      500,000

884

Nguyễn Ngọc Kiều Oanh

Tày

Nữ

68

O80865929

22/8/2000

LS

5

                      500,000

885

Đặng Thị Lạng

Kinh

Nữ

69

120470227

 13/2/1979

HB

10

                   1,000,000

886

Nguyễn Bình Hậu

Kinh

Nam

70

010129117

27/3/2010

HN

10

                   1,000,000

887

Vũ Thị Thái

Kinh

Nữ

77

O80740262

 19/6/1980

LS

2

                      200,000

888

Hoàng Thị Phương

Tày

Nữ

81

O80774710

 19/8/1980

LS

2

                      200,000

889

Đặng Thúy Hòa

Kinh

Nữ

91

O80779580

 6/8/2003

LS

45

                   4,500,000

890

Phạm Thị Thanh

Kinh

Nữ

92

O82018988

6/7/2004

LS

20

                   2,000,000

891

Ngô Thị Hiền

Kinh

Nữ

93

O80765378

 27/10/1982

LS

5

                      500,000

892

Phạm Thị Khang

Kinh

Nữ

104

O81039155

 31/1/2002

LS

5

                      500,000

893

Hoàng Thị Minh

Tày

Nữ

108

O80773839

 1/8/1980

LS

5

                      500,000

894

Nguyễn Thị Tâm

Kinh

Nữ

110

O80935688

 27/7/1996

LS

1

                      100,000

895

Vi Thị Thao

Tày

Nữ

113

O80966777

 27/9/1995

LS

20

                   2,000,000

896

Nguyễn Thị Thế

Kinh

Nữ

114

125545018

10/11/2009

LS

10

                   1,000,000

897

Đặng Thị Chiến

Kinh

Nữ

116

O82019094

 16/7/2004

LS

40

                   4,000,000

898

Phạm Thị Kim

Kinh

Nữ

117

O80884429

 7/7/2004

LS

10

                   1,000,000

899

Hà Thị Thanh

Kinh

Nữ

105 PS

O81025829

 19/4/2001

LS

45

                   4,500,000

900

Hoàng Thị Nguyệt

Tày

Nữ

107a

O80774106

9/4/2009

LS

10

                   1,000,000

901

Hồ Thị Cảnh

Kinh

Nữ

107B

O80774000

 5/5/2003

LS

45

                   4,500,000

902

Phan Thị Nhung

Nùng

Nữ

17+19

O80801611

 14/6/1985

LS

25

                   2,500,000

903

Đào Thị Phương

Kinh

Nữ

24b

O80773792

 11/12/2003

LS

1

                      100,000

904

Hoàng Thị Bền

Tày

Nữ

25B

O80774283

 4/8/1980

LS

1

                      100,000

905

Nguyễn Kim Anh

Kinh

Nữ

31+33

O80773319

 1/8/1980

LS

45

                   4,500,000

906

Phạm Bích Đông

Kinh

Nữ

48+50

O80993542

 13/3/1998

LS

10

                   1,000,000

907

Trần Thị Bích Ngọc

Tày

Nữ

55+56+58

O81037779

 12/11/2001

LS

20

                   2,000,000

908

Vũ Thị Bối

Kinh

Nữ

57+59+60

O80793991

 4/6/1985

LS

45

                   4,500,000

909

Mai Thị Sơn

Kinh

Nữ

71+76

O80773520

 8/7/2004

LS

45

                   4,500,000

910

Đỗ Thị An

Kinh

Nữ

83+85+86

O80773539

 9/8/1980

LS

10

                   1,000,000

911

Lộc Thị Ảnh

Tày

Nữ

87+90

O80801647

 22/8/2000

LS

45

                   4,500,000

912

Ngô Thúy Hiền

Kinh

Nữ

94+32

O82019037

 12/7/2004

LS

45

                   4,500,000

913

Mai Phương Lan

Kinh

Nữ

98+99

O81068414

 4/4/2003

LS

45

                   4,500,000

914

Dư Ngọc Anh

Kinh

Nữ

P. sinh

O82001276

19/1/2010

LS

45

                   4,500,000

915

Nông Thị Lưu

Tày

Nữ

PS

O80802819

 5/6/1985

LS

10

                   1,000,000

916

Trương Thị Đông

Kinh

Nữ

PS

O80691549

 28/5/1980

LS

10

                   1,000,000

917

Đặng Thị Lan

Kinh

Nữ

PS

111111507

 18/11/1987

HSB

20

                   2,000,000

918

Đầu Thị Dung

Kinh

Nữ

PST phẩm

O80689292

 6/5/1980

LS

5

                      500,000

919

Nông Thị Mẩy

Nùng

Nữ

PST phẩm

O80889914

 18/7/1995

LS

5

                      500,000

920

Nguyễn Thị Đáp

Kinh

Nữ

Rau

O80866789

 12/8/1988

LS

10

                   1,000,000

921

Trần Thị Yến

 

Nữ

MBCL

O80976610

31/3/2008

LS

105

                 10,500,000

 

Chợ Bờ Sông

 

 

 

 

 

 

265

26,500,000

922

Ngô Thu Hạnh

Kinh

Nữ

7

O80788650

 17/4/2003

LS

20

                   2,000,000

923

Nguyễn Hồng Phượng

Kinh

Nữ

10

O81064293

 7/1/2003

LS

9

                      900,000

924

Trịnh Thị Hậu

Kinh

Nữ

12

O80964812

 6/8/1994

LS

10

                   1,000,000

925

Nguyễn Duy Phi

Kinh

Nam

19

O80962563

 28/12/1993

LS

20

                   2,000,000

926

Đinh Thị Phượng

Tày

Nữ

34

81040638

30/10/00

LS

20

                   2,000,000

927

Nguyễn Thị Thu

Kinh

Nữ

48

145198420

 25/6/2002

HY

5

                      500,000

928

Triệu Thị Yên

Nùng

Nữ

62

O80966212

 3/10/1994

LS

2

                      200,000

929

Bế Thị Minh

 

Nữ

78

O80690090

 19/6/1993

LS

2

                      200,000

930

Nông Thúy Hằng

Nùng

Nữ

89

O81040975

 22/12/2000

LS

10

                   1,000,000

931

Lương Thị Tuyết

Tày

Nữ

111

O81038107

 5/11/2002

LS

5

                      500,000

932

Nguyễn Thanh Hường

 

Nữ

151

O80829494

 4/6/2003

LS

5

                      500,000

933

Nguyễn Thị Khuê

 

Nữ

126+127

O80958752

 15/7/2003

LS

2

                      200,000

934

Ngô Thị Mỹ

Kinh

Nữ

23+24

O80962175

 17/8/1993

LS

10

                   1,000,000

935

Phùng Coóc Chúng

Nùng

Nam

35PS

O80833452

 3/5/1993

LS

10

                   1,000,000

936

Đặng Thu Hiền

Kinh

Nữ

36PS

O81057055

 17/3/2000

LS

20

                   2,000,000

937

Trần Thị Đồng

Kinh

Nam

50+51

O80740631

 21/6/1980

LS

20

                   2,000,000

938

Nguyễn Thị Ảnh

 

Nữ

70+96

O81039332

 11/3/2002

LS

5

                      500,000

939

Phan Thị Kim

Tày

Nữ

83+84

O80956257

 4/7/1995

LS

20

                   2,000,000

940

Nông Thị Bích Loan

Tày

Nữ

9+10

O90029341

 7/4/1978

LS

45

                   4,500,000

941

Trần Thị Loan

Kinh

Nữ

C15

O80941772

 9/4/2002

LS

10

                   1,000,000

942

ChuThị Yến

Kinh

Nữ

C16

141343823

 20/5/1986

HH

10

                   1,000,000

943

Phạm Thị Sáng

Kinh

Nữ

P. sinh

121691685

 7/7/2004

BG

5

                      500,000

 

Tổng Cộng

 

 

 

 

 

 

228,854

22,885,400,000

 

 

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 579
  • Tháng hiện tại: 85333
  • Tổng lượt truy cập: 4032214