Điều lệ công ty - Chương II - Cổ đông - cổ phần - cổ phiếu

Đăng lúc: Thứ năm - 26/05/2011 15:43 - Người đăng bài viết: chodk
Chương II CỔ ĐÔNG - CỔ PHẦN - CỔ PHIẾU

Điều 7. Cổ đông của Công ty

          1. Cổ đông của Công ty là pháp nhân, thể nhân có đủ điều kiện theo pháp luật Việt Nam và quy định của Điều lệ Công ty, sở hữu hoặc đại diện sở hữu một hoặc nhiều cổ phần của Công ty.

          2. Cổ đông được công nhận chính thức khi đã đóng tiền mua cổ phần của Công ty  và được ghi tên vào sổ đăng ký cổ đông lưu giữ tại Công ty.

          3. Các cổ đông là các pháp nhân cử người trực tiếp quản lý vốn tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

          4. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

Điều 8. Cổ phần.

          1. Vốn điều lệ của Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau, mỗi phần đó là một cổ phần. Giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần do Công ty phát hành được gọi là cổ phiếu. Số tiền ghi trên cổ phiếu là mệnh giá cổ phiếu.

          2. Người sở hữu mỗi cổ phần có quyền và nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau về mọi mặt theo quy định của pháp luật.

          * Công ty có hai loại cổ đông.

          a. Cổ đông sáng lập: Là pháp nhân, thể nhân sáng lập ra Công ty và sở hữu cổ phần phổ thông.

          b. Cổ đông phổ thông: Là người mua lại cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập hoặc là người sở hữu cổ phần phổ thông khi Công ty chào bán cổ phần phổ thông mới.

Điều 9. Cổ phiếu.

          1. Cổ phiếu của Côngty cổ phần Chợ Lạng Sơn được phát hành có các nội dung sau đây:

          a. Tên Công ty; trụ sở của Công ty;

          b. Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

          c. Số lượng cổ phần và loại cổ phần.

          d. Mệnh giá của mỗi cổ phần và tổng mệnh giá cổ phần ghi trên cổ phiếu;

          e. Tên cổ đông đối với cổ phiếu có ghi tên;

          f. Tóm tắt về việc chuyển nhượng cổ phần;

          g. Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (đã được đăng ký) và con dấu của Công ty;

          h. Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của Công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

          2. Công ty phát hành hai loại cổ phiếu:

          a. Cổ phiếu ghi tên: Là cổ phiếu dùng cho cổ đông sáng lập và cổ đông khác nếu có nhu cầu. mỗi cổ phiếu ghi tên phải ghi rõ họ, tên; địa chỉ của pháp nhân hay thể nhân, số tiền đóng góp;

          b, Cổ phiếu không ghi tên: Dùng cho các cổ đông khác còn lại của Công ty.

Điều 10. Sổ đăng ký cổ đông.

          1. Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

          a. Tên Công ty; trụ sở của Công ty;

          b. Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán;

          c. Tổng số cổ phần đã bán của từng loại, giá trị cổ phần đã góp;

          d. Họ và tên của cổ đông; địa chỉ, số Chứng minh thư nhân dân (hoặc số sổ hộ chiếu); số lượng cổ phần của từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

          2. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông.

          1. Cổ đôngphổ thông của Công ty có quyền:

          a. Tham dự và phát biểu tại các Đại hội đồng cổ đông, thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

          b. Được nhận cổ tức hàng năm với mức cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

          c. Được ưu tiên mua cổ phần mới của Công ty chào bán, số lượng ưu tiên mua tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông đang sở hữu.

          d. Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho các cổ đông khác và cho người không phải là cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước;

          e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi những thông tin không chính xác;

          f. Xem xét, tra cứu trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

          g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần đã góp vốn vào Công ty;

          h. Cổ đông có thể yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài kinh tế xem xét huỷ bỏ quyết định của Đại hội đòng cổ đông trong các trường hợp sau:

          - Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc Điều lệ Công ty;

          - Trình tự thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc trái với quy định của Điều lệ Công ty;

          2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục sáu tháng có các quyền sau đây:

          a. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định cứ 10% vốn điều lệ được cử 01 người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

          b. Xem xét và trích lục sổ Biên bản, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính giữa năm, hàng năm; Báo cáo của Ban kiểm soát;

          c. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại Khoản 3 điều này;

          d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

          3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 điều này có quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:

          a. Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

          b. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;

          Khi thực hiện các yêu cầu trên cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

          4. Nghĩa vụ của cổ đông:

          a. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn góp vào Công ty. Không được rút vốn đã góp mua cổ phần của Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần;

          b. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

          c. Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

          d. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2005;

          e. Cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

          - Vi phạm pháp luật.

          - Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

          Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.

Điều 12. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần.

          1. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trên sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

          a. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập.

          b. Cổ phần chào bán cho tất cả các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của mỗi cổ đông đang sở hữu ở Công ty.

          c. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của số cổ đông  đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

          2. Trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả các cổ đông phổ thông theo tỷ lệ số cổ phần hiện đang sở hữu của mỗi cổ đông tại Công ty thì phải thực hiện theo quy định sau:

          a. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo hình thức gửi thư bảo đảm đến địa chỉ thường trú của họ. Thông báo phải được đăng báo (hoặc phương tiện truyền hình trong 03 số liên tiếp trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

          b. Thông báo phải có họ và tên, địa chỉ thường trú, số Chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu), số cổ phần của cổ đông được quyền mua, giá chào bán cổ phần và thời hạn đăng ký mua, chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

          c. Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

          d. Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về Công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua.

          3. Cổ phần được coi là đã bán khi người được quyền mua thanh toán đủ và thông tin về người mua theo quy định được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông, kể từ thời điểm đó người mua cổ phần trở thành cổ đông của Công ty.

          4. Sau khi cổ phần được bán, Công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. Công ty cũng có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu cho cổ đông, trong trường hợp này các thông tin về cổ đông theo quy định được ghi vào sổ đăng ký cổ đông là đủ để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong Công ty.

          5. Các cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, điều 81 và khoản 5, điều 84 của Luật Doanh nghiệp 2005.

          6. Điều kiện, phương thức và thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

          7. Trường hợp cổ đông bị chết sẽ giải quyết theo các quy định của Luật thừa kế, Luật dân sự. Những người được thừa kế hoặc những người quản lý tài sản của người chết sẽ được Công ty thừa nhận là người (hoặc những người) duy nhất có quyền hoặc hưởng lợi đối với cổ phần, những quy định này không giải toả tài sản của cổ đông đã chết khỏi mọi trách nhiệm gắn liền với bất kỳ cổ phần nào mà người đó nắm giữ.

Điều 13. Phát hành trái phiếu, cổ phiếu mới.

          1. Công ty có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu theo quy định của pháp luật.

          2. Hội đồng quản trị quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành.

Điều 14. Tham gia thị trường chứng khoán.

          Công ty tham gia thị trường chứng khoán khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 15. Mua cổ phần, trái phiếu.

          Cổ phần hoặc trái phiếu của Công ty có thể được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ, tự do chuyển đổi, vàng, giá trị sử dụng đất, giá trị sở hữu trí tuệ, công nghệ, các tài sản khác có giá trị chuyển đổi hợp pháp và phải được thanh toán một lần khi mua.

          Hội đồng quản trị Công ty quyết định hình thức thanh toán việc mua cổ phần sao cho có lợi nhất đối với Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 16.  Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông.

          1. Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ này, có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ họ và tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần của từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại; yêu cầu phải được gửi tới Công ty trong thời hạn mười ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề ghi tại điều khoản này.

          2. Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông theo quy định tại Khoản 1 điều này với giá thị trường hoặc giá do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc phù hợp với giá chào bán được quy định tại Điều lệ Công ty trong trường hợp chín mươi ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cổ dông. Trường hợp không thỏa thuận được về giá bán cổ phần thì cổ đông có thể bán cổ phần cho người khác, hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp để định giá số cổ phần mà cổ đông dự định bán. Công ty giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 586
  • Tháng hiện tại: 85340
  • Tổng lượt truy cập: 4032221