Quy chế hoạt động công ty - Chương III đến hết

Đăng lúc: Thứ năm - 26/05/2011 15:23 - Người đăng bài viết: chodk
Quy chế hoạt động công ty - Chương III đến hết

Quy chế hoạt động công ty - Chương III đến hết

Quy chế hoạt động công ty: III. QUAN HỆ LÀM VIỆC GIỮA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT IV. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chương III

QUAN HỆ LÀM VIỆC GIỮA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 13 :

1.Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động của Công ty được thực hiện theo các qui định tại Điều lệ Công ty, Qui chế này và các Qui chế khác của Công ty.

2.Ban kiểm soát thông báo kịp thời với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kiểm soát trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị với ĐHĐCĐ.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 13. Khen thưởng đối với các thành viên HĐQT

          1. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị công ty quyết định hình thức khen thưởng cho phù hợp đối với các thành viên Hội đồng quản trị, mức khen thưởng hành năm quy định như sau:

          - Nếu doanh nghiệp được đánh giá xếp loại A trong năm, mức thưởng cho mỗi thành viên Hội đồng quản trị tối đa không quá 3 tháng thù lao.

          - Nếu doanh nghiệp được đánh giá xếp loại B trong năm, mức thưởng cho mỗi thành viên Hội đồng quản trị tối đa không quá 1,5 tháng thù lao.

          -  Nếu doanh nghiệp được đánh giá xếp loại C trong năm, mức thưởng cho mỗi thành viên Hội đồng quản trị tối đa không quá 1 tháng thù lao.

          2. Thành viên Hội đồng được xem xét và đề nghị Hội đồng quản trị Công ty thưởng đột xuất nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, có sáng kiến trong kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế thiết thực và hiệu quả cho công ty.

Điều 14. Kỷ luật.

          Thành viên HĐQT có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc có hành động gây thiệt hại về kinh tế, uy tín, thương hiệu của công ty đều phải xem xét để quy trách nhiệm. Nếu làm tổn thất về kinh tế thì phải bị xem xét bồi thường thiệt hại cho công ty, trong trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý hình sự thì phải chịu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của nhà nước.

Điều 15. Quy trình thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật

          Vào thời điểm chuẩn bị kết thúc năm, các thành viên Hội đồng quản trị trên cơ sở công việc được phân công, phải có bản tự kiểm điểm để báo cáo trước cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân làm cở để bình xét khen thưởng cuối năm.

          Trong trường hợp phát hiện thành viên Hội đồng quản trị có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật, điều lệ công ty có nguy cơ xâm hại đến lợi ích kinh tế hoặc ảnh hưởng đến uy tín của Công ty. Hội đồng quản trị có thể họp bất thường để xử lý, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị và xem xét kỷ luật theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16: Sửa đổi, bổ sung Qui chế

1.Trong quá trình thực hiện, khi thấy cần thiết phải sửa đổi bổ sung Qui chế nàycho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, phù hợp với các qui địnhhiện hành của pháp luật thì các thành viên Hội đồng quản trị có thể đề xuất với Hội đồng quản trịđể xem xét, quyết định sửa đổi.

2.Trong trường hợp các qui định của Điều lệ Công ty liên quan đến Hội đồng quản trị thay đổi thì Qui chế này cũng sẽ phải được sửa đổi, bổ sung tương ứng cho phù hợp với các thay đổi trong Điều lệ Công ty.

3.Quyết định điều chỉnh sửa đổi, bổ sung Qui chế này sẽ có hiệu lực khi được đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp chấp thuận. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố nội dung các sửa đổi, bổ sung Qui chế này trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày được Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua.

Điều 17 : Hiệu lực

1.Bản Qui chế này gồm 05 Chương, 18 Điều, được các thành viên Hội đồng quản trị Công tycổ phần chợ Lạng Sơn nhất trí thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày01 tháng 12 năm 2010 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Qui chế này.

2.Qui chế này áp dụng cho cả nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

3.Qui chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành .

Điều 18 : Điều khoản thi hành

 Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban trực thuộc Công ty và các chức danh liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Qui chế này.

 

                                                        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                      CHỦ TỊCH

                                                        (Đã ký)

                                                        

 

 

 

                                                        Phạm Văn Dũng

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 679
  • Tháng hiện tại: 85433
  • Tổng lượt truy cập: 4032314