Nghị quyết HĐCĐ

Đăng lúc: Thứ năm - 26/05/2011 15:16 - Người đăng bài viết: chodk
NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHỢ LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:01/2011/NQĐHĐCĐ/CTCPC

     TP. Lạng Sơn, ngày 18  tháng 4 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn;

- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên số 01/2011/ĐHĐCĐ/CTCPC ngày 18 tháng 4 năm 2011,

 QUYẾT NGHỊ

Điều 1.Nhất trí thông qua mức trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng năm 2010 bằng 01 (một) tháng lương thực hiện của năm 2010, với tổng số tiền cho 02 quỹ là: 438.565.600 đồng (bốn trăm ba mươi tám triệu năm trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm đồng chẵn). Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 222.610/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 100 %.

Điều 2.Nhất trí thông qua tờ trình của HĐQT về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Khoá II đối với ông Lê Xuân Lô, Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 222.610/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 100 %.

Điều 3.Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 do Chủ tọa trình bày trước Đại hội; Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 222.610/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 100 %.

Điều 4.Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 thẩm định báo cáo tài chính và giám sát quản trị Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2010, Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 222.610/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 100 %.

Điều 5.Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính 2010 ( tính thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2010) đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010; với kết quả kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu:          13.401.902.523 đồng.

- Tổng chi phí:               11.568.639.474 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế:       1.352.402.153  đồng .

- Cổ tức:                             3,69 %/CP/năm

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 222.610/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 100 %.

Điều 6.Nhất trí thông qua phương hướng và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, dự kiến mức cổ tức năm 2011 như sau:

- Tổng doanh thu: Trên 15.500.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 222.610/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 100 %.

- Tổng chi phí:   13.759.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 222.610/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 100 %.

- Tổng số lao động: 129 người.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 222.610/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 100 %.

- Lợi nhuận sau thuế: Trên 1.306.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 222.610/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 100 %.

- Cổ tức (bình quân/vốn điều lệ): Phấn đấu đạt 7% năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 222.610/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 100 %.

Điều7. Nhất trí thông qua tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ, với số tiền là 545.800.000 đồng, tương ứng với 5.458 cổ phần do không khôi phục được cổ phiếu quỹ đã huỷ và công ty không phát hành thêm cổ phiếu do chưa cần huy động vốn để kinh doanh. Tổng số vốn điều lệ của công ty sau khi giảm sẽ bằng 22.885.400.000 đồng (Hai mươi hai tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm ngàn đồng)

- Tỷ lệ biểu quyêt thông qua là 182.775/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 82,11%.

- Không nhất trí thông qua là 39.835/222.610 cổ phần = 17,89%.

Điều 8. Nhất trí thông qua nội dung sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 5 Điều lệ  công ty theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 5: “ Vào ngày thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ này, vốn điều lệ của công ty là: 22.885.400.000 đồng (hai mươi hai tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm ngàn đồng)”.

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 5: “Cơ cấu vốn điều lệ:

Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 228.854 cổ phần, với mệnh giá là 100.000 đồng/1 cổ phần:

- Cổ đông nhà nước năm giữ 162.693 cổ phần, chiếm 71,09% vốn điều lệ;

- Cổ đông khác nắm giữ 66.161 cổ phần, chiếm 28,91% vốn điều lệ”.

- Tỷ lệ biểu quyêt thông qua là 182.775/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 82,11%.

- Không nhất trí thông qua là 39.835/222.610 cổ phần = 17,89%.

Điều 9. Nhất trí thông qua mức thù lao và tổng dự toán tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

- Chủ tịch HĐQT:          2.000.000 đồng (hai triệu)/ tháng

- Phó chủ tịch HĐQT     1.800.000 đồng (một triệu tám)/tháng.

- Thành viên HĐQT       1.600.000 đồng (một triệu sáu)/người/tháng

- Trưởng ban kiểm soát  1.600.000 đồng (một triệu sau)/ tháng

- TV Ban kiểm soát       1.300.000 đồng (một triệu ba)/người/tháng .

Tổng dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2011 là: 153.600.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 222.610/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 100 %.

Điều 10.Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức trích lập các quỹ năm 2011 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế:                       Trên 1.306.000.000 đồng;

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)  Trên 65.000.000 đồng;

- Trích quỹ PL, KT (bằng năm 2010)     438.000.000 đồng;

- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: Phấn đấu đạt 7 %/năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 222.610/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 100 %.

Điều 11. Nhất trí giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của công ty đảm bảo công ty kiểm toán được lựa chọn được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết; xây dựng lộ trình đăng ký niêm yết chứng khoán, lựa chọn thời gian thích hợp để đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán; lựa chọn công ty chứng khoán trung gian để quản lý sổ cổ đông và thực hiện uỷ quyền chuyển nhượng cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 222.610/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 100 %.

Điều 12.Nhất trí thông qua chủ trương điều chỉnh và tăng giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ do Công ty quản lý; giao cho HĐQT chỉ đạo chuyên môn xây dựng phương án điều chỉnh và tăng giá thuê địa điểm kinh doanh với mức điều chỉnh, tăng từ 05 - 45% tuỳ thuộc theo từng khu vực chợ đảm bảo hợp lý và tuân thủ đúng quy định của nhà nước về giá thuê địa điểm kinh doanh. Thời gian thực hiện từ tháng 01 năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 222.610/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 100 %.

Điều 13.Thông qua chủ trương giao cho HĐQT tiếp tục hoàn thiện các thủ tục lập dự án, xin cấp phép đầu tư xây dựng sân phía Tây Chợ Đông Kinh.

- Tỷ lệ biểu quyêt thông qua là 206.775/222.610 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = 92,90%.

- Không nhất trí thông qua là 15.835/222.610 cổ phần = 07,10%.

Điều 14.Đại hội công nhận kết quả bầu bổ sung bà Nguyễn Thu Phương làm thành viên Hội đồng quản trị Khoá II với tỷ lệ bầu cử đạt 218.178/222.610 cổ phần = 98,01 %

Điều 15.Đại hội nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty.

Điều 16.Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban giám đốc và các phòng ban có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

 

Phạm Văn Dũng

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 747
  • Tháng hiện tại: 85501
  • Tổng lượt truy cập: 4032382