Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Lamco) - Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào hồi 07h30' ngày 08/5/2014 tại Hội trường Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng sơn).

Đăng lúc: 27-05-2014 03:18:00 PM | Đã xem: 1500 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đăng lúc: 27-05-2014 03:21:00 PM | Đã xem: 1679 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đăng lúc: 25-06-2015 02:59:00 PM | Đã xem: 1311 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Tin tức , Tổ chức nhân sự
Thông báo của HĐQT về Đại hội cổ đông

Thông báo của HĐQT về Đại hội cổ đông

Thực hiện nội dung Thông báo số 168/TB-UBND, ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn; Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14 tháng 7 năm 2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty,

Đăng lúc: 14-07-2015 04:13:52 PM | Đã xem: 880 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Chương trình, Tài liệu Hội đồng Cổ đông 2015

Chương trình, Tài liệu Hội đồng Cổ đông 2015

Thời gian: Khai mạc vào hồi: 07 giờ 00', ngày 16 tháng 9 năm 2015. Ban tổ chức Đại hội đón tiếp cổ đông dự họp bắt đầu từ: 07giờ00'.

Đăng lúc: 01-09-2015 10:40:18 PM | Đã xem: 2875 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính , Nghị quyết HĐCĐ , Danh sách cổ đông
Biên bản Hội đồng Cổ đông 2015

Biên bản Hội đồng Cổ đông 2015

Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Lamco) - Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào hồi 07h30' ngày 16/9/2015 tại Hội trường Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại Thành phố Lạng sơn).

Đăng lúc: 02-10-2015 10:36:39 AM | Đã xem: 1149 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Điều lệ công ty năm 2015

Điều lệ công ty năm 2015

Căn cứ Luật Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; Căn cứ Nghi quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên số: 236 – NQ/ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 9 năm 2015 Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn; Chúng tôi, toàn thể các cổ đông của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn cùng cam kết thực hiện đầy đủ những quy định trong bản Điều lệ này.

Đăng lúc: 02-10-2015 10:38:30 AM | Đã xem: 1709 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Điều lệ công ty
Nghị quyết Hội đồng Cổ đông 2015

Nghị quyết Hội đồng Cổ đông 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn; Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, họp ngày 16/9/2015.

Đăng lúc: 02-10-2015 10:40:17 AM | Đã xem: 1687 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Tổng hợp danh sách Cổ đông dự Đại hội 2016

Tổng hợp danh sách Cổ đông dự Đại hội 2016

Tổng hợp danh sách Cổ đông dự Đại hội 2016 cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đăng lúc: 04-08-2016 04:03:28 PM | Đã xem: 604 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Danh sách cổ đông , Tổ chức nhân sự
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2016

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông và đại diện nhóm cổ đông của Công ty (có danh sách kèm theo) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty.

Đăng lúc: 08-12-2016 02:30:02 PM | Đã xem: 243 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Chương trình ĐH cổ đông 2017 và tài liệu

Chương trình ĐH cổ đông 2017 và tài liệu

1. Thời gian: Vào hồi: 07 giờ 15', ngày 15 tháng 8 năm 2017. Ban tổ chức Đại hội đón tiếp cổ đông dự họp bắt đầu từ: 07giờ00'. 2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Đăng lúc: 22-02-2019 07:49:29 PM | Đã xem: 215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Điều lệ Công ty CP Chợ Lạng Sơn

Điều lệ Công ty CP Chợ Lạng Sơn

Điều lệ này được thông qua theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ngày 15 tháng 8 năm 2017. Toàn thể các cổ đông của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn cùng cam kết thực hiện đầy đủ những quy định trong bản Điều lệ này.

Đăng lúc: 22-02-2019 07:55:07 PM | Đã xem: 317 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Điều lệ công ty
Báo cáo của HĐQT CTY CP Chợ Lạng Sơn

Báo cáo của HĐQT CTY CP Chợ Lạng Sơn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỢ LẠNG SƠN Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đăng lúc: 22-02-2019 07:58:50 PM | Đã xem: 363 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2017

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đăng lúc: 22-02-2019 08:00:27 PM | Đã xem: 214 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

BÁO CÁO Tổng kết công tác Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đăng lúc: 22-02-2019 08:02:06 PM | Đã xem: 279 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo tổng kết kinh doanh 2017

Báo cáo tổng kết kinh doanh 2017

BÁO CÁO Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc: 22-02-2019 08:03:45 PM | Đã xem: 309 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Chương trình ĐH cổ đông 2018

Chương trình ĐH cổ đông 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Đăng lúc: 22-02-2019 08:05:00 PM | Đã xem: 242 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Danh sách cổ động dự ĐH 2018

Danh sách cổ động dự ĐH 2018

Danh sách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đăng lúc: 22-02-2019 08:08:54 PM | Đã xem: 420 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Danh sách cổ đông , Tổ chức nhân sự
Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần chợ Lạng sơn; Căn cứ kế hoạch kinh doanh chi tiết của từng bộ phận phòng ban chuyên môn; Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Đăng lúc: 22-02-2019 08:10:54 PM | Đã xem: 249 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông và đại diện nhóm cổ đông của Công ty có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đăng lúc: 22-02-2019 08:13:48 PM | Đã xem: 256 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
  Trang trước  1, 2, 3  Trang sau 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 518
  • Tháng hiện tại: 2830
  • Tổng lượt truy cập: 2310205