Nghị quyết Hội đồng Cổ đông 2015

Nghị quyết Hội đồng Cổ đông 2015
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn; Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, họp ngày 16/9/2015.

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Tổng doanh thu:                 17.637.725.652đ

2. Lợi nhuận sau thuế:             1.334.033.853đ

3. Cổ tức:                                      3.05%/CP/năm

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

 

* Thông tin chi tiết: /uploads/news/vanban/nghi-quyet-hdcd-2015.doc

Tác giả bài viết: Chợ Đông Kinh

Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh