Thông báo mở tài khoản lưu ký chứng khoán

Thông báo mở tài khoản lưu ký chứng khoán
Thực hiện Nghị quyết số 166/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, Công ty đã xây dựng hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán nộp Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và hồ sơ đăng ký giao dịch nộp Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết số 166/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, Công ty đã xây dựng hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán nộp Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và hồ sơ đăng ký giao dịch nộp Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 15 tháng 4 năm 2020, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 24/2020/GCNCP-VSD, chấp thuận đăng ký cổ phiếu Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, mã chứng khoán là DKC.

Hiện tại, Công ty đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Dự kiến cổ phiếu của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn sẽ được giao dịch trước ngày 20 tháng 5 năm 2020.

Kể từ khi hoàn tất việc đăng ký giao dịch chứng khoán, toàn bộ giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn phải được thực hiện qua sàn giao dịch UPCoM thông qua các lệnh đặt mua – bán của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán.

Quý vị cổ đông muốn giao dịch cổ phiếu DKC của công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn phải thực hiện mở tài khoản tại công ty chứng khoán và lưu ký cổ phiếu, Quý vị cổ đông hoàn thành việc mở tài khoản và lưu ký trước ngày 16 tháng 5 năm 2020.

Khi có ngày giao dịch chính thức được chấp thuận, Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn sẽ thông tin cụ thể đến Quý vị cổ đông trên website của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn xin thông báo để Quý vị cổ đông nắm được và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

* Tải về văn bản: Thongbaomotk.cholanson.doc

Nguồn tin: Cty CP Chợ Đông Kinh