Báo cáo của HĐQT CTY CP Chợ Lạng Sơn

Báo cáo của HĐQT CTY CP Chợ Lạng Sơn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỢ LẠNG SƠN Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đăng lúc: 22-02-2019 07:58:50 PM | Đã xem: 1235 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Điều lệ Công ty CP Chợ Lạng Sơn

Điều lệ Công ty CP Chợ Lạng Sơn

Điều lệ này được thông qua theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ngày 15 tháng 8 năm 2017. Toàn thể các cổ đông của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn cùng cam kết thực hiện đầy đủ những quy định trong bản Điều lệ này.

Đăng lúc: 22-02-2019 07:55:07 PM | Đã xem: 1329 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Điều lệ công ty
Chương trình ĐH cổ đông 2017 và tài liệu

Chương trình ĐH cổ đông 2017 và tài liệu

1. Thời gian: Vào hồi: 07 giờ 15', ngày 15 tháng 8 năm 2017. Ban tổ chức Đại hội đón tiếp cổ đông dự họp bắt đầu từ: 07giờ00'. 2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Đăng lúc: 22-02-2019 07:49:29 PM | Đã xem: 862 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2016

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông và đại diện nhóm cổ đông của Công ty (có danh sách kèm theo) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty.

Đăng lúc: 08-12-2016 02:30:02 PM | Đã xem: 1028 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Tổng hợp danh sách Cổ đông dự Đại hội 2016

Tổng hợp danh sách Cổ đông dự Đại hội 2016

Tổng hợp danh sách Cổ đông dự Đại hội 2016 cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đăng lúc: 04-08-2016 04:03:28 PM | Đã xem: 1564 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Danh sách cổ đông , Tổ chức nhân sự
Nghị quyết Hội đồng Cổ đông 2015

Nghị quyết Hội đồng Cổ đông 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn; Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, họp ngày 16/9/2015.

Đăng lúc: 02-10-2015 10:40:17 AM | Đã xem: 2512 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Điều lệ công ty năm 2015

Điều lệ công ty năm 2015

Căn cứ Luật Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; Căn cứ Nghi quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên số: 236 – NQ/ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 9 năm 2015 Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn; Chúng tôi, toàn thể các cổ đông của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn cùng cam kết thực hiện đầy đủ những quy định trong bản Điều lệ này.

Đăng lúc: 02-10-2015 10:38:30 AM | Đã xem: 2572 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Điều lệ công ty
Biên bản Hội đồng Cổ đông 2015

Biên bản Hội đồng Cổ đông 2015

Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Lamco) - Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào hồi 07h30' ngày 16/9/2015 tại Hội trường Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại Thành phố Lạng sơn).

Đăng lúc: 02-10-2015 10:36:39 AM | Đã xem: 1726 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Chương trình, Tài liệu Hội đồng Cổ đông 2015

Chương trình, Tài liệu Hội đồng Cổ đông 2015

Thời gian: Khai mạc vào hồi: 07 giờ 00', ngày 16 tháng 9 năm 2015. Ban tổ chức Đại hội đón tiếp cổ đông dự họp bắt đầu từ: 07giờ00'.

Đăng lúc: 01-09-2015 10:40:18 PM | Đã xem: 4000 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính , Nghị quyết HĐCĐ , Danh sách cổ đông
Thông báo của HĐQT về Đại hội cổ đông

Thông báo của HĐQT về Đại hội cổ đông

Thực hiện nội dung Thông báo số 168/TB-UBND, ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn; Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14 tháng 7 năm 2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty,

Đăng lúc: 14-07-2015 04:13:52 PM | Đã xem: 1484 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đăng lúc: 27-05-2014 03:21:00 PM | Đã xem: 2277 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Lamco) - Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào hồi 07h30' ngày 08/5/2014 tại Hội trường Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng sơn).

Đăng lúc: 27-05-2014 03:18:00 PM | Đã xem: 2127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Thông báo mời họp hội đồng cổ đông 2014

Thông báo mời họp hội đồng cổ đông 2014

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông và đại diện nhóm cổ đông của Công ty (có danh sách kèm theo) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty. 1. Thời gian: Vào hồi: 07 giờ 30', ngày 08 tháng 5 năm 2014. Ban tổ chức Đại hội đón tiếp cổ đông dự họp bắt đầu từ: 07 giờ 15'. 2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn Tầng 4 Chợ Đông Kinh, Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, T/P Lạng Sơn. 3. Nội dung Đại hội: Công ty gửi kèm theo thông báo mời họp chương trỉnh và các tài liệu của Đại hội.

Đăng lúc: 23-04-2014 11:19:00 PM | Đã xem: 1868 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
Giấy ủy quyền dự đại hội cổ đông 2014

Giấy ủy quyền dự đại hội cổ đông 2014

Tên cá nhân/tổ chức: …………………………………………………………............................................................ Địa chỉ: ………………………………………………………………………............................................................................. CMND:………………….....………Ngày cấp……………........…….Nơi cấp……………………………………. Điện thọai:…………………………..Fax (nếu có):………………......................................................………… Số CP sở hữu:…………………CP (Ghi bằng chữ:………………..................................................................) Số CP được ủy quyền…………CP (Ghi bằng chữ:.…………..................................................................)

Đăng lúc: 23-04-2014 11:07:00 PM | Đã xem: 1337 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Tin tức
Báo cáo tổng kết tài chính năm 2013

Báo cáo tổng kết tài chính năm 2013

Năm 2013 Công ty đã tuân thủ chế độ quản lý kế toán theo Luật kế toán, Luật thuế và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2013 đã phản ảnh đầy đủ thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các số liệu chính xác, công khai và đã đư¬ợc cơ quan kiểm toán thừa nhận theo báo cáo tài chính kiểm toán ngày 18 tháng 03 năm 2014.

Đăng lúc: 23-04-2014 11:04:24 PM | Đã xem: 2495 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

HĐQT thường xuyên nhận được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, sự tạo điều kiện thuận lợi của các ban ngành chức năng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT đoàn kết, thống nhất cao và là những người thực sự có tâm huyết với môi trường hoạt động kinh doanh Chợ, trên từng cương vị được phân công, các thành viên HĐQT đã phát huy đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ trong hoạt động xây dựng và ban hành Nghị quyết cũng như trong việc kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

Đăng lúc: 23-04-2014 10:49:31 PM | Đã xem: 1998 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Lamco) - Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào hồi 07h30' ngày 28/6/2013 tại Hội trường Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng sơn).

Đăng lúc: 10-07-2013 11:07:04 AM | Đã xem: 2772 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012, phương hướng kinh doanh năm 2013; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.

Đăng lúc: 10-07-2013 11:02:20 AM | Đã xem: 2568 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Nghị quyết HĐCĐ
Báo cáo tổng kết công tác kinh doanh 2012

Báo cáo tổng kết công tác kinh doanh 2012

Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua ngày 26/6/2012, qua một năm hoạt động Công ty đã đạt được kết quả trên tất cả các lĩnh vực như sau:

Đăng lúc: 14-06-2013 01:21:00 PM | Đã xem: 2748 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức , Báo cáo tài chính
THÔNG BÁO: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

THÔNG BÁO: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 24/5/2013; Nghị quyết số: 148/NQ-HĐQT, ngày 13/6/2013 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông và đại diện nhóm cổ đông của Công ty (có danh sách kèm theo) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty.

Đăng lúc: 14-06-2013 01:19:00 PM | Đã xem: 2022 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông cáo báo chí , Bản tin nội bộ , Tin tức
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang sau 

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn

Giới thiệu về công ty chợ Lạng Sơn Được thêm vào: 22:36 ICT Thứ hai, 31/05/2010 Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN Tên giao dịch quốc tế: LANGSON MARKET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: LAM CO....

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 1472
  • Tháng hiện tại: 59625
  • Tổng lượt truy cập: 3600518